Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) er faglig uavhengig og har det overordnede tilsynsansvaret for sosiale tjenester, barnevern- og helse- og omsorgstjenester, enslige mindreårige i asylmottak og folkehelsearbeid.

Statsforvalteren er regional tilsynsmyndighet og klageinstans, og er direkte underlagt Helsetilsynet på disse områdene.

Tilsynsmyndighetene arbeider for at befolkningen får gode helse-, sosial- og barnevernstjenester når de trenger det. Det innebærer å ha oversikt over sosiale og helsemessige forhold i befolkningen, med særlig vekt på tjenestenes plikt til å oppfylle utsatte gruppers rettigheter. Tilsynet skal videre følge med på hvordan tjenestene og personellet utøver virksomheten sin og gripe inn overfor virksomheter og helsepersonell som utøver virksomheten i strid med lovgivningen.

Gjennom tilsyn, rådgivning og behandling av klager bidrar Helsetilsynet sammen med statsforvalterne til å styrke sikkerheten og kvaliteten i tjenestene slik at:

  • befolkningens behov for sosiale tjenester og helsetjenester ivaretas
  • tjenestene drives på en faglig forsvarlig måte
  • svikt i tjenesteytingen forebygges
  • ressursene brukes på en forsvarlig og effektiv måte
  • befolkningen har tillit til tjenester og personell.

Nettside: http://www.helsetilsynet.no/