Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn er øverste tilsynsmyndighet og har det overordnede faglige tilsynet med helse- og sosialtjenestene.

Tilsynsmyndighetene skal ha oversikt over sosiale forhold, befolkningens helsetilstand og behov for tjenester, følge med på hvordan tjenestene og personellet utøver virksomheten sin og gripe inn overfor virksomheter og helsepersonell som utøver virksomheten i strid med lovgivningen.

Tilsyn og rådgivning basert på erfaringer fra tilsyn skal medvirke til at:

  • befolkningens behov for sosiale tjenester og helsetjenester ivaretas
  • tjenestene drives på en faglig forsvarlig måte
  • svikt i tjenesteytingen forebygges
  • ressursene brukes på en forsvarlig og effektiv måte

Fra 1. januar 2010 får også Statens helsetilsyn det overordnede faglige tilsynet med barnevernet, samt økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Helsetilsynet i fylket og Fylkesmannen fører tilsyn med henholdsvis helsetjenesten og sosialtjenesten på vegne av Statens helsetilsyn.

Årsrapporter fra Statens helsetilsyn

Nettside: http://www.helsetilsynet.no/