Maritim pensjonskasse

Maritim pensjonskasse (MPK) administrerer en pliktig pensjonsordning for arbeidstakere som er ansatt på norskregistrerte skip og visse flyttbare innretninger.

Pensjonsordningen yter pensjon når arbeidstakerne er mellom 60 og 67 år, basert på opparbeidet fartstid for arbeidstakere som var 50 år eller eldre da lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs trådte i kraft 1. januar 2020.

Øvrige arbeidstakere opparbeider seg pensjonsrettigheter på grunnlag av inntekt. Pensjonen for denne gruppen kan utbetales fra arbeidstakeren fyller 62 år, til fylte 80 år, men ikke over en kortere periode enn syv år.

Pensjonsordningene er løpende finansiert av arbeidstakerne og arbeidsgiverne, samt av et mindre lovpålagt tilskudd fra staten. Ordningen er statsgarantert, men hovedprinsippet er at ordningen skal være selvfinansiert ved at arbeidstakerne og arbeidsgiverne skal betale det pensjonen koster. MPK har et styre på fem personer som består av næringens arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner samt styreleder oppnevnt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).
MPK er lokalisert i Oslo.

Nettside: https://www.mpk.no/