Barneverns- og helsenemnda

Det finnes 12 barneverns- og helsenemnder. Nemndene avgjør saker om tvang etter barnevernsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven.

Barneverns- og helsenemndene er uavhengige og upartiske.  Nemndenes vedtak kan bare overprøves av domstolene.

Administrativt er nemndene underlagt Sentralenheten for barneverns- og helsenemnda.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Oppgaver

Nemndene har først og fremst som oppgave å fatte vedtak etter barnevernsloven. Vedtakene dreier seg bl.a. om barneverntjenesten skal overta omsorgen for et barn, samværsspørsmål og fratakelse av foreldreansvar.

Nemndene fatter også vedtak om tiltak for barn med atferdsvansker, og vedtak om tvangsinnleggelse av rusmiddelavhengige eller gravide rusmiddelavhengige etter lov om helse og omsorgstjenester m.m. Barneverns- og helsenemnda for Oslo og omegn fatter tvangsvedtak etter smittevernloven.

Saksbehandlingen i nemndene

Arbeidsmåten i nemnda er langt på vei lik domstolenes. Partene i saker for nemnda er på den ene siden den kommunen som ønsker å sette inn et barnevernstiltak eller et tiltak for rusmiddelavhengige, og på den andre siden den private part som forslaget direkte gjelder.

Det er lagt opp til at både kommunen og den private part benytter advokat når saken presenteres for nemnda. 

Saker for nemnda starter ved at kommunen fremmer forslag om tiltak. Det er en forutsetning at kommunen har foretatt nødvendige faglige saksforberedelser før saken føres i nemnda.

Når et forslag om tiltak er mottatt fra kommunen, skal nemndlederen snarest beramme et forhandlingsmøte. I dette møtet skal partene, som regel ved advokat, presentere saken for nemnda. For øvrig skal saken opplyses gjennom forklaringer fra parter og vitner.

Under forhandlingsmøter møter i tillegg til nemndleder som hovedregel også et fagkyndig medlem og et alminnelig medlem. Etter møtet skal alle nemndas medlemmer rådslå om saken. Nemndlederen, det alminnelige og fagkyndige medlemmet er alle likeverdige medlemmer og saken avgjøres ved flertallsvedtak.

Uenighet mellom nemndmedlemmene skal framgå av vedtaket. Vedtaket skal underskrives av nemndas samtlige medlemmer.

De fagkyndige utvalgsmedlemmene blir oppnevnt av Sentralenheten. Søknadsskjema samt informasjon om krav til kompetanse for å kunne oppnevnes som fagkyndig medlem finnes på www.fylkesnemndene.no

 

Nettside: https://www.fylkesnemndene.no/