Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Det finnes 10 fylkesnemnder for barnevern og sosiale saker. Nemndene avgjør saker om tvang etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven.

Fylkesnemndene er uavhengige domstollignende forvaltningsorganer som i faglige spørsmål har en uavhengig stilling overfor departement og fylkesmann. Fylkesnemndenes vedtak kan bare overprøves av domstolene.

Administrativt er fylkesnemndene underlagt Sentralenheten for fylkesnemndene. Etatsstyringen av fylkesnemndene ligger under Barne- og familiedepartementet. 

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Fylkesnemndas oppgaver

Fylkesnemndene har først og fremst som oppgave å fatte vedtak etter barnevernloven. Vedtakene dreier seg bl.a. om barneverntjenesten skal overta omsorgen for et barn, samværsspørsmål og fratakelse av foreldreansvar.

Fylkesnemndene fatter også vedtak om tiltak for barn med atferdsvansker, og vedtak om tvangsinnleggelse av rusmiddelavhengige eller gravide rusmiddelavhengige etter lov om helse og omsorgstjenester m.m. Fylkesnemnda for Oslo og Viken fatter tvangsvedtak etter smittevernloven.

Saksbehandlingen i fylkesnemndene

Arbeidsmåten i fylkesnemnda er langt på vei lik domstolenes. Partene i saker for fylkesnemnda er på den ene siden den kommunen som ønsker å sette inn et barneverntiltak eller et tiltak for rusmiddelavhengige, og på den andre siden den private part som forslaget direkte gjelder.

Det er lagt opp til at både kommunen og den private part benytter advokat når saken presenteres for fylkesnemnda. 

Saker for fylkesnemnda starter ved at kommunen fremmer forslag om tiltak. Det er en forutsetning at kommunen har foretatt nødvendige faglige saksforberedelser før saken føres i nemnda.

Når et forslag om tiltak er mottatt fra kommunen, skal fylkesnemndslederen snarest beramme et forhandlingsmøte. I dette møtet skal partene, som regel ved advokat, presentere saken for fylkesnemnda. For øvrig skal saken opplyses gjennom forklaringer fra parter og vitner.

Under forhandlingsmøter møter i tillegg til nemndsleder som hovedregel også et fagkyndig medlem og et alminnelig medlem. Etter møtet skal alle fylkesnemndas medlemmer rådslå om saken. Fylkesnemndslederen, det alminnelige og fagkyndige medlemmet er alle likeverdige medlemmer og saken avgjøres ved flertallsvedtak.

Uenighet mellom nemndsmedlemmene skal framgå av vedtaket. Vedtaket skal underskrives av fylkesnemndas samtlige medlemmer.

De fagkyndige utvalgsmedlemmene blir oppnevnt av Sentralenheten for fylkesnemndene. Under følger søknadsskjema samt informasjon om krav til kompetanse for å kunne oppnevnes som fagkyndig medlem.

Ønsker du å søke om å bli fagkyndig medlem i fylkesnemndene?

Nettside: https://www.fylkesnemndene.no/