Barnevernets tvisteløsningsnemnd

Barnevernets tvisteløsningsnemnd er et uavhengig organ som skal gi rådgivende uttalelser ved uenighet mellom stat og kommune om hvem som skal dekke utgifter til tiltak som er gjort etter blant annet barnevernloven. Uenigheten må dreie seg om statens betalingsansvar etter barnevernloven og kommunens betalingsansvar etter andre lover.

Bakgrunn for opprettelse av tvisteløsningsnemnd for barnevernet

I samhandlingen mellom det statlige og kommunale barnevernet oppstår det til tider uenighet om valg av løsninger og finansieringsansvar.

For å unngå ressurskrevende og langvarige prosesser samt å sikre forsvarlig behandling av sakene, opprettet BFD og Kommunenes Sentralforbund fra 1. januar 2010 «Barnevernets tvisteløsningsnemnd».

Den uavhengige nemnda skal gi rådgivende uttalelser om hvem som skal dekke utgiftene til tiltak innen barnevern der det er uenighet mellom stat og kommune om kostnadsfordeling.

Samarbeidsavtalen om utvikling av barnevernsområdet mellom Barne- og familiedepartementet og Kommunenes Sentralforbund kan lastes ned her.

Etablering av tvisteløsningsorgan i barnevernet (vedlegg til samarbeidsavtalen) kan lastes ned her.

Saksbehandlingsregler for barnevernets tvisteløsningsnemnd kan lastes ned her.

Den 1. januar 2017 ble sekretariatsfunksjonen for Barnevernets tvisteløsningsnemnd overført fra Barne- og familiedepartementet til Statens sivilrettsforvaltning.

Les mer om Barnevernets tvisteløsningsnemnd.

Nettside: http://www.sivilrett.no/barnevernets-tvisteloesningsnemnd.410282.no.html