Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)

Mange uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten kan forebygges. Regjeringen har derfor opprettet en egen undersøkelseskommisjon. UKOM skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten for å få mer kunnskap om hva som skjedde og årsakene til hendelsen. Slik kunnskap skal bidra til å forebygge fremtidige hendelser og gjøre helse- og omsorgstjenesten enda tryggere og bedre for pasientene.

UKOM vil ha en bred tilnærming i sitt arbeid og se på ulike faktorer som rammebetingelser, arbeidsmiljø og sikkerhetskultur. Dette vil gi en bedre oversikt over systemet hendelsen oppsto i, og hvordan den kunne skje. Kommisjonen skal rette sine anbefalinger til alle relevante aktører i helsesektoren, inkludert eiere, tilsynsmyndigheter og andre.

UKOM er administrativt underlagt departementet, men skal utføre sine oppgaver uavhengig og selvstendig. Virksomheten er lokalisert i Stavanger, og er regulert i lov av 16. juni 2017 om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Den 2. mai 2019 blir det offisiell åpning av undersøkelseskommisjon. Fra dette tidspunktet er UKOM klar til å ta imot varsler fra pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell om alvorlige uønskede hendelser og forhold.

Nettside: https://www.ukom.no/