IMDi - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi skal bidra til å få flere i arbeid, bygge sterke fellesskap og gode fellesarenaer, fremme likestilling og bekjempe negativ sosial kontroll.

IMDi gjennomfører regjeringens integreringspolitikk, og er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. IMDi forvalter egne virkemidler på departementets område, og skal sørge for god samordning av integreringspolitikken på tvers av departementsområdene. IMDi skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold.

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 250 ansatte fordelt i Narvik og Oslo.

Nettside: http://www.imdi.no/