Medietilsynet

Medietilsynet er et statlig tilsyns- og forvaltningsorgan som iverksetter lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Kultur- og likestillingsdepartementet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettsikkerhet og et levende demokrati.

Oppgavene omfatter bevisstgjøring om barns bruk av digitale medier og dataspill, regler for radio- og tv-sendinger og aldersgrensesetting for kinofilm og videogramregistrering. Tilsynet håndterer også tilskuddsordninger, og fører dessuten tilsyn med markeds- og eierforhold i dagspresse og kringkasting.

Medietilsynet vedtar for eksempel inngrep mot erverv av eierandeler som fører til for sterk mediekonsentrasjon nasjonalt og regionalt.

Medietilsynet setter aldersgrense på film som skal vises frem i næring i henhold til film- og videogramlova. I tillegg registrerer Medietilsynet videogram som skal omsettes i næring. Medietilsynet er også rådgivende instans i forbindelse med internett og dataspill.

Medietilsynet fører tilsyn med kringkasting (allmennkringkastingsvilkårene, reklame og sponsing og vern av barn og unge) og er konsesjons- og registreringsmyndighet for lokalkringkasting og annen kringkasting. Medietilsynet er også klageinstans for fjernsynslisenssaker.

Medietilsynet administrerer ulike tilskuddsordninger, som for eksempel pressestøtte til aviser og særskilte publikasjoner, støtte til bruksrettet medieforskning og etterutdanning og tilskudd til lokalkringkastingsformål.

Tildelingsbrev og instrukser til Kultur- og likestillingsdepartementets underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter

Nettside: https://medietilsynet.no/