Medietilsynet

Medietilsynet er et statlig tilsyns- og forvaltningsorgan som iverksetter lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Kultur- og likestillingsdepartementet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettssikkerhet og et levende demokrati.

Oppgavene omfatter bevisstgjøring om barns bruk av digitale medier og dataspill, regler for radio- og tv-sendinger og tilsyn med aldersgrensesetting for kinofilm og programmer på norske tv-kanaler og vod-tjenester. Reglene om aldersgrenser og tilsynet med aldersgrenser gjelder også videogram, dvs. DVD/Blu-ray. 

Medietilsynet vedtar for eksempel inngrep mot erverv av eierandeler som fører til for sterk mediekonsentrasjon nasjonalt og regionalt.

Medietilsynet er rådgivende instans i forbindelse med internett og dataspill.

Medietilsynet fører tilsyn med kringkasting (allmennkringkastingsvilkårene, reklame og sponsing og vern av barn og unge) og er konsesjons- og registreringsmyndighet for lokalkringkasting og annen kringkasting. Lov om åpenhet om eierskap i medier slår fast at Medietilsynet skal bidra til å skape større åpenhet, oppmerksomhet og kunnskap om eierforholdene i norske medier. Tilsynet skal innhente og systematisere informasjon om eierforholdene, og informasjonen skal gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Medietilsynet administrerer ulike tilskuddsordninger, som for eksempel pressestøtte til aviser og særskilte publikasjoner, støtte til bruksrettet medieforskning og etterutdanning og tilskudd til lokalkringkastingsformål.

Tildelingsbrev og instrukser til Kultur- og likestillingsdepartementets underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter

Nettside: https://medietilsynet.no/