Statnett SF

Statnett SF er systemansvarlig nettselskap i den norske kraftforsyningen, og har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft. Statnett ble opprettet i 1992, og eierskapet forvaltes av Energidepartementet.

Statnett eier om lag 90 prosent av sentralnettet, og er et såkalt kategori II selskap, det vil si et selskap som er statlig eid på grunn av sine viktige samfunnsoppgaver

Energidepartementet har to roller overfor Statnett. Den ene er som eier, den andre som sektormyndighet. Hvert år arrangeres det to eiermøter med foretaket. Eiermøtene er opprettet for å kunne ta opp aktuelle saker som både eier og styre ser det som hensiktsmessig å utveksle synspunkter om. Det skjer ingen overføring av ansvar på slike møter. Hvert år avholdes det også ordinært foretaksmøte, og ekstraordinære foretaksmøter kan avholdes ved behov. Hvis departementet skal instruere Statnett, må det skje i foretaksmøtet.

Som sektormyndighet fastsetter departementet en lang rekke enkeltvedtak (som for eksempel konsesjoner) og rammevilkår (som for eksempel forskrifter om økonomisk regulering) for selskapet/sektoren. NVE fastsetter årlig inntektsramme for Statnett, i tillegg kommer en rekke direktereguleringer som blant annet systemansvarsforskriften, bestemmelser om leveringskvalitet, tilknytningsplikt og tariffering.

Tildelingsbrev, instrukser og årsapporter

Nettside: https://www.statnett.no/