Om statsråd

Forberedelser av saker til statsråd

Etter vår statsskikk treffes mange av de viktigste avgjørelsene formelt av Kongen i statsråd. Det er derfor av stor betydning at disse sakene er godt forberedt og korrekt utformet.

Forord

Statsministerens kontor fastsatte i oktober 2011 retningslinjer for behandling av saker som skal fremmes i statsråd (publikasjonsnr. B-0501 B). Retningslinjene er veiledende, og avvik fra dem innebærer ikke i seg selv en saksbehandlingsfeil som kan påberopes i en forvaltningssak. Formålet med heftet er å sikre en felles praksis og ensartet utforming av statsrådssakene. Vi ber derfor om at departementene legger stor vekt på å tilpasse seg anbefalingene i dette heftet.

Dette heftet er en ajourføring av retningslinjene og erstatter dem. Det er blant annet gjort en oppdatering av heftet som følge av at Stortinget har vedtatt enkelte endringer og omnummereringer i Stortingets forretningsorden. Endringene i forretningsordenen trer i kraft fra 1. oktober 2013.

Fristene for innsending av statsrådslistene til Statsministerens kontor er endret, se punkt 12.9. Endringen gjelder fra 1. oktober 2013. Det er for øvrig i hovedsak bare foretatt mindre justeringer i heftet.

Heftet finnes tilgjengelig i elektronisk form på Statsministerens kontors hjemmeside på www.regjeringen.no. Heftet kan også lastes ned i EPUB-format til nettbrett og mobile enheter. Den elektroniske versjonen av heftet vil bli løpende oppdatert.

Nina Frisak
regjeringsråd
august 2013

(Elektronisk versjon ajourført pr september 2014)