Håndbok for politisk ledelse

Håndbok for politisk ledelse inneholder reglement og veiledning om arbeidsvilkår mv. for departementenes politiske ledelse. Reglementet er inntatt i kapittel 1. Veiledning og utfyllende bestemmelser til reglementet følger av kapittel 2 til 8. Målgruppen for Håndboken er først og fremst politisk ledelse i departementene. Statsrådsforværelsene, ledere og øvrige deler av embetsverket i departementene bør imidlertid også kjenne innholdet i håndboken.

Les dokumentet

Vedlegg

 1. Rutiner for håndtering av gaver i tjenesten (PDF)
 2. Retningslinjer for bruk av drosje (PDF)
 3. Retningslinjer for bruk av bonuskort mv. (PDF)
 4. Rutine for bruk av biltjenesten i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) (PDF)
 5. Mal for pendlerboligavtale (PDF)
 6. Refusjonsskjema. Transportkostnader til hjemreiser (pendlerreiser) (Word)
 7. Refusjonsskjema. Transportkostnader ved besøksreiser for familie (Word)
 8. Søknadsskjema. Søknad om pendlerbolig (Word)
 9. Søknadskjema. Søknad om fratredelsesytelse (Word)
 10. Søknadsskjema. Godtgjørelse ved karantene (Word)
 11. Søknadsskjema. Søknad om samtykke til å ha permisjon, inneha bierverv, bistilling mv. eller til å motta honorar (Word)
 12. Fraværsskjema (Depweb - virker bare i departementene)

Dette er alle endringene i den nye versjonen av Håndbok for politisk ledelse

Endring i forordet

Endringer i Håndbokens forord som tydeliggjøring av hva håndboken er og om plikten regjeringspolitikerne har til å gjøre seg kjent med og følge reglement og retningslinjer i den.

Endring i kapittel om regler som ivaretar tillit

Endringer i omtalen i kapittel 4 «Sentrale rettsregler og retningslinjer som skal sikre tillit».

Endring i punktet om kjøp og salg av finansielle instrumenter

Punkt 4.5 «Retningslinjer for kjøp og salg av finansielle instrumenter» og vedlegg 1 med samme tittel er erstattet med to nye punkter i håndboken:

 • «Regler og rutiner om behandling av innsideinformasjon», nytt punkt 4.4
 • «Retningslinjer for eierskap, kjøp og salg av aksjer og andre finansielle instrumenter», nytt punkt 4.5

Punkt 4.4 «Regler og rutiner om behandling av innsideinformasjon» er en kortfattet beskrivelse av hva disse reglene gjelder, samt de viktigste forbudene og påbudene som følger av regelverket.

Punktet 4.5 «Retningslinjer for eierskap, kjøp og salg av aksjer og andre finansielle instrumenter» er skrevet på nytt og betydelig utvidet.

Politikeren kan 1) selge sine aksjer/finansielle instrumenter, 2) samtykke til en frys av aksjene/de finansielle instrumentene eller 3) overlate forvaltningen til en uavhengig tredjepart (forvalter)