Håndbok for politisk ledelse

Til innholdsfortegnelse

Forord

Å være statsminister, statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver ved Statsministerens kontor eller et departement (heretter omtalt som «politisk stilling» og samlet som «politisk ledelse» eller «politisk ledelse i departementene») skiller seg fra andre stillinger, både i ansvar og oppgaver. Politisk ledelse er ikke direkte omfattet av lov- og avtaleverket som gjelder for arbeidstakere, og det er derfor behov for et eget reglement om deres arbeidsvilkår.

Reglement om arbeidsvilkår for departementenes politiske ledelse ble fastsatt ved kongelig resolusjon 28. mars 2003. Fastsettelsen var et ledd i oppfølgingen av forslaget som Politikerutvalget fremmet i NOU 2000:11. Statsministerens kontor kan endre og utfylle reglementet. I tråd med forslaget fra Politikerutvalget, ivaretar Statsministerens kontor også arbeidsgiverfunksjonen for politisk ledelse. Statsministerens kontor har siden før fastsettelsen av reglementet utgitt informasjonsmateriale til politisk ledelse. Siden 1997 har slik informasjon vært gitt i en egen håndbok, og fra 2000 med tittelen «Håndbok for politisk ledelse» (heretter «håndboken»).

Håndboken og reglementet er revidert våren 2021. Innholdet er oppdatert i henhold til nytt regelverk mv., blant annet anbefalinger gitt av Europarådets antikorrupsjonsorgan (GRECO) i deres rapport om femte evalueringsrunde. Det er gjort endringer i reglene om adgangen til å inneha bierverv mv. og reglene om fratredelsesytelse. Strukturen er endret med sikte på å gi en mer kronologisk fremstilling av spørsmålene som er aktuelle for politisk ledelse underveis i tjenestetiden. Det har også vært et mål å tydeliggjøre skillet mellom delene som er bindende (reglement) og delene som er veiledende. Veiledning og utfyllende bestemmelser til reglementet er etter revisjonen samlet i kapittel 2 til 8. Revidert reglement er inntatt i sin helhet i kapittel 1. Håndboken består etter revisjonen ellers av følgende deler:

  • I kapittel 2 til 5 behandles generelle spørsmål.
  • I kapittel 6 behandles spørsmål som er relevante før eller i forbindelsemed tiltredelse til stilling i politisk ledelse.
  • I kapittel 7 redegjøres det for arbeidsvilkårene som gjelder i tjenestetiden.
  • I kapittel 8 behandles spørsmål som er relevante før eller i forbindelse med fratredelse.

Målgruppen er først og fremst politisk ledelse i departementene. Statsrådsforværelsene, ledere og øvrige deler av embetsverket i departementene bør imidlertid også kjenne innholdet i håndboken.

Den oppdaterte versjonen er tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/. Det trykkes enkelte fysiske eksemplarer, men ikke etter hver oppdatering. Fysiske eksemplarer kan derfor være utdaterte. Statsministerens kontor utgir også publikasjonene nevnt under. Disse gir også viktig informasjon og veiledning til politisk ledelse.

Statsministerens kontor, august 2021

Anne Nafstad Lyftingsmo

Regjeringsråd

Til dokumentets forside