Håndbok for politisk ledelse

Til innholdsfortegnelse

Forord

I denne publikasjonen, «Håndbok for politisk ledelse» (heretter «håndboken»), gis en samlet oversikt over det til enhver tid gjeldende reglementet om arbeidsvilkår for departementenes politiske ledelse og veiledning og utfyllende bestemmelser til reglementet. Håndboken omtaler og veileder om betingelsene som gjelder for politisk ledelse i departementene, både før tiltredelse, i perioden man er medlem og når man skal fratre.

Politisk ledelse er avhengig av befolkningens tillit. I tillegg til å etterleve formelle regler og krav, skal politisk ledelse derfor utvise godt skjønn og aktsomhet i og utenfor tjenesten, for å ivareta tilliten til en selv, departementet og regjeringen. 

Den enkelte i politisk ledelse må selv sette seg inn i relevante rettsregler og retningslinjer. I håndboken gis det imidlertid overordnet informasjon om og veiledning til enkelte sentrale rettsregler og retningslinjer som politisk ledelse er omfattet av og som blant annet skal sikre tillit til beslutningene som fattes av departementene og regjeringen.

Alle i politisk ledelse i departementene skal ved tiltredelse gjøre seg kjent med og følge innholdet i denne håndboken. Statsrådsforværelsene, ledere og øvrige deler av embetsverket i departementene skal også kjenne innholdet i håndboken. Spørsmål om innholdet kan rettes til Statsministerens kontor.

Å være statsminister, statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver ved Statsministerens kontor eller et departement (heretter omtalt som «politisk stilling» og samlet som «politisk ledelse» eller «politisk ledelse i departementene») skiller seg fra andre stillinger, både i ansvar og oppgaver. Politisk ledelse er ikke direkte omfattet av lov- og avtaleverket som gjelder for arbeidstakere, og det er derfor behov for et eget reglement om deres arbeidsvilkår og plikter i tjenesten.  

Reglement om arbeidsvilkår for departementenes politiske ledelse ble fastsatt ved kongelig resolusjon 28. mars 2003. Fastsettelsen var et ledd i oppfølgingen av forslaget som Politikerutvalget fremmet i NOU 2000:11. Statsministerens kontor kan endre og utfylle reglementet. I tråd med forslaget fra Politikerutvalget, ivaretar Statsministerens kontor også arbeidsgiverfunksjonen for politisk ledelse.

Strukturen i håndboken er som vist under:

Kapittel 1: Reglement om arbeidsvilkår for departementenes politiske ledelseKapittel 2 - 5: Om rolleforståelse og sentrale rettsregler mv. som skal sikre tillit Kapittel 6: Spørsmål før eller i forbindelse med tiltredelse til stilling i politisk ledelse.Kapittel 7: Arbeidsvilkår mv. som gjelder i tjenestetiden. Kapittel 8: Spørsmål før eller i forbindelse med fratredelse.

Håndboken revideres og utvikles fortløpende. Håndboken og reglementet er de siste årene underlagt mer omfattende revisjoner, blant annet som oppfølging av anbefalinger gitt av Europarådets antikorrupsjonsorgan (GRECO) i deres rapport om femte evalueringsrunde.. Den til enhver tid oppdaterte versjonen er tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/. Det trykkes enkelte fysiske eksemplarer, men ikke etter hver oppdatering. Fysiske eksemplarer kan derfor være utdaterte. Statsministerens kontor utgir også publikasjonene nevnt under:

Statsministerens kontor, august 2023

Anne Nafstad Lyftingsmo

Regjeringsråd

Til forsiden