Håndbok for politisk ledelse

Til innholdsfortegnelse

8 Diverse ytelser

8.1 Innledning

Dette kapittelet gir en oversikt over økonomiske ytelser som politisk ledelse kan få på bestemte vilkår. Noen regler er forskjellige for regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere. Når formuleringen ”politisk ledelse” benyttes, er reglene felles.

8.2 Dekning av utgifter til elektronisk kommunikasjon

Politisk ledelse får dekket utgifter til nødvendige elektroniske kommunikasjonsmidler etter følgende retningslinjer:

8.2.1 Telefon

For regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere, dekkes utgifter til fast telefon på hjemmeadresse. Abonnementsutgifter dekkes fullt ut og bruk dekkes med inntil 1 000 kroner pr. år.

Utgifter til mobiltelefon og mobildata (abonnement og bruk) dekkes fullt ut. Unntatt er innholdstjenester som bare dekkes når det er klart tjenstlig behov.

8.2.2 Internett

Internettilknytning dekkes med inntil 5 000 kroner pr. år.

8.2.3 Særlige tilfeller

I særlige tilfeller kan det tilstås dekning av utgifter til elektroniske kommunikasjonsmidler ut over de retningslinjene som er gitt ovenfor. Spørsmålet tas opp med administrasjonen i eget departement.

8.2.4 Skattemessige konsekvenser

Arbeidstakers fordel ved privat bruk av arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester), utenfor sin ordinære arbeidssituasjon, anses som skattepliktig inntekt, se Lignings-ABC «Elektronisk kommunikasjon (telefon.mv.)».

Beskatningen av den private fordelen gjennomføres etter en sjablonregel, hvor skattyter får et inntektstillegg etter en fastsatt sats, uavhengig av antall EK-tjenester. I tillegg kan det dekkes andre varer og tjenester (nummeropplysning, parkering, applikasjoner mv.) som faktureres sammen med EK-tjenesten eller tilleggstjenester (strømmetjenester mv.) som inngår i abonnementskostnaden, med inntil kr 1000 uten at dette anses som en skattepliktig fordel. Varer og tjenester som har et tjenstlig behov er uansett skattefritt.

8.3 Naturalytelser

8.3.1 Aviser

Politisk ledelse får tildelt aviser etter informasjonsbehov. Utgiftene dekkes av det enkelte departement.

Fordel ved fri avis i arbeidsforhold til hjemmet er i utgangspunktet skattepliktig inntekt. Dersom politikeren i tillegg betaler abonnement for en dagsavis selv, faller skatteplikten bort, jf. Lignings-ABC ”Avis mv.”

8.3.2 Dekning av TV-lisens

I pendlerboligene dekkes ordinær TV-lisens av Statsministerens kontor.

TV-lisens i privat bolig dekkes ikke.

8.4 Klær

Alle i politisk ledelse kan få dekket legitimerte utgifter til leie av passende antrekk, i de tilfeller det stilles spesielle krav til antrekk ved representasjonsoppdrag. Det vises til regler for representasjonsutgifter i Statens personalhåndbok punkt 10.11.1.1. Tilsvarende kan rens av slikt privat antrekk dekkes der antrekket er blitt tilgriset under det aktuelle arrangementet. For statsministeren dekkes utgifter til rens av ett antrekk i måneden grunnet et særlig behov for representasjon.

Anmodning om refusjon av utgiftene tas opp med eget departement.

8.5 Boliglån i Statens pensjonskasse

Politisk ledelse har anledning til å søke om boliglån i Statens pensjonskasse på samme vilkår som statsansatte, jf. hovedtariffavtalen punkt 5.1. Mer informasjon om ordningen finnes på www.spk.no.

Statssekretærer/politiske rådgivere som etter søknad er fritatt fra medlemskap i pensjonskassen, kan ikke tilstås boliglån, jf. punkt 17.1.2.

8.6 Erstatning for tap av private eiendeler

I de fleste tilfeller vil den politiske ledelse få dekket sitt tap ved at reiseregulativene anvendes. I de situasjoner hvor disse reglene ikke er dekkende, eller ikke kommer til anvendelse, vil det kunne søkes om erstatning etter tilsvarende regler som for statstilsatte, jf. Statens personalhåndbok punkt 10.22.

For politisk ledelse avgjøres spørsmålet om erstatning av Statsministerens kontor, på grunnlag av en kortfattet fremstilling av sakens fakta.

8.7 Mat ved merarbeid

Ved merarbeid utover tre timer, kan politisk ledelse få dekket kostnader til mat med inntil det beløp som til enhver tid fremgår av reglene i Statens personalhåndbok punkt 10.11.4.

Utgifter refunderes av eget departement etter regning.

8.7.1 Skattemessige konsekvenser

Dersom fravær fra hjemmet er på 12 timer eller mer vil refusjon av utgifter til kost ved overtid i samsvar med satser og legitimasjonskrav fastsatt i overenskomst mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjon eller i statlig regulativ med beløp som overstiger kr 92 (2017-sats), gi et skattepliktig overskudd, jf. Skattedirektoratets takseringsregler § 1-3-6. Dersom fraværet er under 12 timer er refusjonen skattepliktig i sin helhet. Politikeren skal føre overskuddet i sin selvangivelse.

8.8 Legetjenester

Departementenes politiske ledelse er knyttet til den ordinære bedriftshelsetjenesten i Regjeringskvartalet, tlf. 22 24 96 20. Helsetjenesten har tilbud om arbeidsmiljørettede helsekontroller og konsultasjoner ved helseproblemer som har sammenheng med arbeidet.

Bedriftshelsetjenesten yter også tjenester utover dette, hvis arbeidskapasiteten tillater det.

Bedriftshelsetjenesten har i utgangspunktet ikke tilbud om alminnelige legekonsultasjoner, verken for statstjenestemenn eller politiske ledelse i departementene.

8.9 Opplæring/kompetanseheving

Politisk ledelse kan få dekket utgifter til opplæring eller annen kompetanseheving som har sammenheng med utførelsen av deres arbeidsoppgaver, for eksempel undervisning i fremmede språk. Beslutning om dekning av utgifter til opplæring/kompetanseheving treffes av det enkelte departement. Utgifter belastes det enkelte departement.

Til dokumentets forside