Håndbok for politisk ledelse

Til innholdsfortegnelse

8. Betingelser, rettigheter og plikter ved fratredelse

8.1 Fratredelsesytelse

8.1.1 Innledning

Ved å tiltre stillingen som statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver, får man rett til fratredelsesytelse på de vilkår som følger av «Reglement om arbeidsvilkår for departementenes politiske ledelse» § 14 og det til enhver tid gjeldende stortingsvedtak. I stortingsvedtak om fratredelsesytelse er Kongen gitt myndighet til å innvilge fratredelsesytelse til statsminister og statsråder som har hatt kortere funksjonstid enn 12 måneder, og til statssekretærer og politiske rådgivere. Kongens myndighet er delegert til statsministeren, jf. kongelig resolusjon 16. oktober 1996.

Medlemmer av politisk ledelse har ikke stillingsvern og risikerer å måtte fratre på dagen, se punkt 2.2 til 2.4. Formålet med fratredelsesytelsesordningen er å sikre inntekt i en begrenset periode for dem som ikke kan gå direkte over i annet inntektsgivende arbeid eller virksomhet. Ordningen med fratredelsesytelse er ulik avhengig av hvilken politisk stilling man har hatt og funksjonstid i stillingen. Fratredelsesytelse utbetales i maksimalt tre måneder etter fratredelse. Det forventes at den som fratrer en stilling i politisk ledelse aktivt skaffer seg egne inntekter gjennom ny stilling eller på andre måter. Fratredelsesytelse er et økonomisk sikkerhetsnett kun for dem som ikke er i stand til å skaffe seg andre inntekter den første tiden etter fratreden. Fratredelsesytelse må skilles klart fra godtgjørelse for ilagt karantene, se punkt 8.2.5.

For politikere som også er stortingsrepresentanter og som går tilbake til Stortinget, utbetales det ikke fratredelsesytelse. For politikere som har permisjon fra stilling i staten, utbetales det heller ikke fratredelsesytelse. De har rett til å gjeninntre i stillingen umiddelbart etter fratredelse, og den statlige arbeidsgiveren er ansvarlig for lønn og andre arbeidsvilkår for vedkommende fra fratredelsestidspunktet.

Det følger av karanteneloven § 9 første ledd annet punktum at nåværende eller tidligere medlem av politisk ledelse ikke har anledning til å tiltre stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller etablere næringsvirksomhet, før Karantenenemnda har vurdert om det skal ilegges karantene eller saksforbud ved overgangen, se karanteneloven § 9 første ledd første punktum. Dersom det ikke ilegges karantene etter karanteneloven, og det ikke er andre grunner til utsatt tiltredelse eller etablering, forventes det at oppstart skjer så raskt som mulig. I punkt 8.2 under gis en nærmere redegjørelse for reglene om karantene og saksforbud.

8.1.2 Fratredelsesytelsesordningen, søknad mv.

Fratredelsesytelsesordningen er etter Stortingets vedtak 28. oktober 2021 lik for alle medlemmer av politisk ledelse. Medlemmer av politisk ledelse kan ved fratredelse fra embetet eller stillingen søke om fratredelsesytelse for inntil tre måneder. Søknad rettes til Statsministerens kontor på eget skjema, se vedlegg 10 «Søknadsskjema. Søknad om fratredelsesytelse».

Om det skal innvilges fratredelsesytelse eller ei er basert på en konkret skjønnsmessig vurdering i det enkelte tilfellet, der det blant annet legges vekt på hvor lenge vedkommende har vært i den politiske stillingen, om vedkommende har permisjon fra annen stilling og om vedkommende har lønns- eller næringsinntekt, pensjon eller lignende, herunder hvor stor denne inntekten eventuelt er.

8.1.3 Fratredelsesytelsens størrelse

Det følger av stortingsvedtak om fratredelsesytelse at fratredelsesytelsens størrelse i utgangspunktet utgjør den godtgjørelsen vedkommende hadde i sin politiske stilling («regulativ godtgjørelse»), men at Statsministerens kontor kan fastsette nærmere bestemmelser om beregning og avkorting av fratredelsesytelsen.

Den første måneden vil fratredelsesytelsens størrelse utgjøre regulativ godtgjørelse, det vil si det samme beløpet som vedkommende fikk månedlig i sin politiske stilling. I måned to og tre vil fratredelsesytelse utgjøre 80 % av regulativ godtgjørelse. I alle månedene gjøre det fratrekk for inntekt mv. som samlet overstiger 5000 kroner brutto. Fratrekk gjøres for hele beløpet, ikke bare det som overstiger 5000 kroner. Fratrekk gjøres for følgende:


Lønnsinntekt, pensjonsytelser, bierverv, konsulentoppdrag og næringsvirksomhet

Skattbar kapitalinntekt som blir utbetalt i perioden, unntatt utbetalte renteinntekter.

8.2 Overgang til andre stillinger – karantene og saksforbud

8.2.1 Karanteneloven

Karanteneloven gjelder for politisk ledelse. Informasjon om karanteneregelverket sendes ut til alle politikere både ved tiltredelse og fratredelse.

Karanteneloven kapittel 2 gir Karantenenemnda adgang til å ilegge medlemmer i politisk ledelse karantene og/eller saksforbud for en viss periode ved overgang til stilling, næringsvirksomhet eller verv utenfor statsforvaltningen. Karanteneloven kapittel 3 fastsetter regler for medlemmer av politisk ledelses overgang til embete eller stilling i departementene.

Loven skal ivareta tilliten til forvaltningen og det politiske systemet. Den skal hindre at den nye arbeidsgiveren eller virksomheten får urettmessige fordeler av den kunnskapen politikeren har fra tjenesten i regjeringsapparatet og landets øverste forvaltningsorganer.

8.2.2 Informasjonsplikt

Karanteneloven pålegger politikeren en informasjonsplikt i tolv måneder etter fratreden, se karanteneloven § 5 annet ledd. Informasjonsplikten innebærer at politikeren, senest tre uker før overgang til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller etablering av næringsvirksomhet, skal gi Karantenenemnda alle nødvendige opplysninger den trenger for å fatte vedtak, inkludert opplysninger om tidligere embete eller stilling og den nye stillingen, vervet eller virksomheten, se karanteneloven § 5 første ledd. Informasjonsplikten gjelder også når overgangen eller etableringen ikke skjer direkte etter fratreden som politiker.

Alle spørsmål om omfanget og innholdet av informasjonsplikten rettes til Karantenenemnda som kan gi veiledning om informasjonsplikten og øvrige bestemmelser i karanteneloven. Meldingsskjema for karantenesaker, veileder til meldingsskjema, avgjørelser fra Karantenenemnda og Karantenenemndas årsmeldinger er tilgjengelig på regjeringen.no.

8.2.3 Karantene og saksforbud ved overgang til stilling mv. utenfor statsforvaltningen

Det følger av karanteneloven § 4 at Karantenenemnda kan treffe vedtak om karantene og/eller saksforbud ved nåværende eller tidligere statsråder, statssekretærer og politiske rådgiveres overgang til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller etablering av næringsvirksomhet.

8.2.4 Saksforbud ved overgang til embete eller stilling i departementene

For nåværende eller tidligere medlem av politisk ledelse som tiltrer eller gjeninntrer i et embete eller stilling i departementene, fastsetter karanteneloven kapittel 3 regler om saksforbud. Reglene gjelder kun ved overgang til embeter og stillinger i departementene, og ikke i underliggende etater mv.

For medlem av politisk ledelse som tiltrer eller gjeninntrer som departementsråd, assisterende departementsråd, ekspedisjonssjef eller kommunikasjonssjef i departementet vedkommende har vært politiker, følger det av karanteneloven § 10 første ledd første punktum at vedkommende ikke kan utøve embetets eller stillingens funksjoner i seks måneder etter fratreden. Tilvarende forbud gjelder i tre måneder der overgang skjer til et annet departement, se karanteneloven § 10 første ledd annet punktum. I samme tidsrom kan vedkommende heller ikke ha arbeidsoppgaver som innebærer et direkte rådgivningsforhold til politisk ledelse eller som vedrører saker som politikeren hadde til behandling i sin politiske stilling, se karanteneloven § 10 annet ledd.

For medlem av politisk ledelse som går over til andre embeter eller stillinger i departementet enn nevnt over, kan departementet bestemme at vedkommende ikke skal ha oppgaver som innebærer direkte rådgivning til departementets politiske ledelse for en periode på inntil seks måneder etter fratreden, se karanteneloven § 11. Når tungtveiende grunner tilsier det, kan vedkommende ilegges et forbud mot å utøve embetets eller stillingens funksjoner i inntil tre måneder, se karanteneloven § 11 siste punktum. Det følger av karantenelovens forarbeider (Prop.44 L 2014-2015 side 98) at terskelen for å ilegge forbud etter siste punktum er høy, og at dette bare vil være aktuelt der mindre inngripende restriksjoner vil være utilstrekkelige for å verne om formålet bak bestemmelsene.

I veilederen «Karanteneloven. Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte» utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gis det veiledning til reglene om politikeres overgang til embete eller stilling i departementene.

8.2.5 Godtgjørelse ved karantene

Dersom det ilegges karantene, tilstås politikeren godtgjørelse i karantenetiden som tilsvarer den årsgodtgjørelse vedkommende hadde ved fratreden som politiker, med tillegg av feriepenger, jf. karanteneloven § 8 første ledd. Lønn eller vederlag for annet arbeid, verv eller oppdrag som vedkommende måtte motta eller opptjene i karantenetiden går til fradrag i godtgjørelsen, jf. karanteneloven § 8 annet ledd. Søknad om karantenegodtgjørelse sendes til Statsministerens kontor ved å fylle ut «Søknadsskjema. Godtgjørelse ved karantene», se vedlegg 10.

Statsministerens kontor skal straks underrettes dersom det i eller etter karanteneperioden oppstår endringer i inntektsforholdene som gjør det nødvendig å avkorte eller tilbakebetale hele eller deler av godtgjørelsen.

Egenerklæring om inntekt sendes Statsministerens kontor. Nærmere informasjon om regelverket og søknadsskjema kan fås ved henvendelse til Statsministerens kontor, Personal- økonomi- og juridisk seksjon.

Ved ilagt saksforbud gis det ikke godtgjørelse, siden saksforbudet ikke hindrer oppstart i stillingen, vervet eller virksomheten.

8.3 Tilskudd til avtroppende statsministere

Ved Stortingets tilslutning til St.prp. nr. 66 (2005-2006) er det innført en ordning med tilskudd til administrativ støtte til statsministere etter fratredelse. Begrunnelsen for tilskuddet er avtroppende statsministeres behov for etter sin avgang å få støtte til å håndtere henvendelser og å kunne videreføre et personlig engasjement, så vel nasjonalt som internasjonalt. Utover dette er det et behov for å få utført en del praktiske gjøremål knyttet til fratredelsen.

Det gis kompensasjon i to år etter fratreden for statsministre som har sittet i fire år eller mer, i ett år for de som har sittet mellom to og fire år og i seks måneder for de som har sittet inntil to år.

Ordningen gjelder ikke avtroppende statsministre som går tilbake til Stortinget.

Beslutning om å tilstå økonomisk støtte fattes av Statsministerens kontor etter søknad fra den avtroppende statsminister.

Til dokumentets forside