Håndbok for politisk ledelse

Til innholdsfortegnelse

1 Reglement om arbeidsvilkår for departementenes politiske ledelse

§ 1. Virkeområde

Dette reglementet omfatter departementenes politiske ledelse, dvs. regjeringens medlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere.

§ 2. Henvisning til lov og instrukser mv. som omfatter politiske ledelse

Foruten reglementet vil arbeidsvilkårene til departementenes politiske ledelse blant annet være avhengig av de til enhver tid gjeldende regler som følger av:

  • Grunnloven
  • Lovgivning
  • Instruks for regjeringens medlemmer
  • Reglement for departementenes organisasjon og saksbehandling
  • Håndbok for politisk ledelse

Ved tiltredelse skal politisk ledelse undertegne taushetserklæring.

§ 3. Arbeidsmiljøloven, statsansatteloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven, statsansatteloven og ferieloven gjelder ikke for departementenes politiske ledelse.

§ 4. Om statens tariffavtaler

Departementenes politiske ledelse omfattes ikke av hovedtariffavtalene eller av statens særavtaler, men disse gis tilsvarende anvendelse i den utstrekning de er nevnt særskilt nedenfor. Hvor regler i statens tariffavtaler får tilsvarende anvendelse, er det de til enhver tid gjeldende avtalene som gjelder. Når det vises til hovedtariffavtalene, siktes det til hovedtariffavtalene i staten.

Opphører en tariffavtale, vil departementenes politiske ledelse ikke lenger ha tilsvarende rettigheter.

§ 5. Årsgodtgjørelse (lønn)

For regjeringens medlemmer

Stortinget fastsetter den årlige godtgjørelsen for regjeringsmedlemmer. Årsgodtgjørelsen utbetales som lønn.

Politiske rådgivere og statssekretærer

Politiske rådgivere og statssekretærer får sin årsgodtgjørelse administrativt fastsatt av Statsministerens kontor. Årsgodtgjørelsen utbetales som lønn. Herfra trekkes pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

For politiske rådgivere og statssekretærer som etter søknad er fritatt fra medlemskap i Statens pensjonskasse, dekker Statsministerens kontor en del av politikerens private pensjonsordning tilsvarende arbeidsgiverandelen i den statlige ordningen.

Om utbetaling

Godtgjørelser utbetales samtidig med lønn for tilsatte i staten, for tiden den 12. hver måned. Det utbetales et likt beløp hver måned, uten ferielønnstillegg eller utbetaling av feriepenger.

Er det en måned utbetalt for mye godtgjørelse, kan det beløp som er utbetalt for mye trekkes fra ved senere utbetalinger.

§ 6. Ferierettigheter

Det gis normalt adgang til å avvikle det antall feriedager ferieloven eller statens tariffavtaler bestemmer.

Ved fratredelse utbetales et beløp tilsvarende feriepenger etter ferielovens/statens tariffavtalers bestemmelser. Dette gjelder ikke ved tilbakevending til verv som stortingsrepresentant.

§ 7. Fravær på grunn av sykdom

Ved sykdom gis full lønn tilsvarende hovedtariffavtalen § 18. Det er adgang til å benytte egenmelding ved fravær i inntil 8 dager pr. fraværstilfelle og til sammen i inntil 24 kalenderdager pr. 12-måneders periode. Fravær utover dette dokumenteres med sykemelding. Retten til lønn under sykdom opphører fra den dag stillingen fratres. Det kan gis fratredelsesytelse etter § 18 i reglement om arbeidsvilkår for departementenes politiske ledelse.

§ 8. Permisjoner mv.

Foreldrepermisjon ved fødsel og adopsjon

Medlemmer av politisk ledelse kan få foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon i samsvar med arbeidsmiljøloven §§ 12-4 og 12-5.

Er vilkårene for foreldrepenger ved fødsel og adopsjon i folketrygdloven kapittel 14 oppfylt, gis lønn i samsvar med hovedtariffavtalen § 19. Dette gjelder selv om vedkommende politiker fratrer i perioden.

Rett til foreldrepenger fra Statsministerens kontor bortfaller hvis vedkommende mottar annen lønn, næringsinntekt eller lignende.

Fedre kan få rett til omsorgspermisjon ved fødsel i samsvar med arbeidsmiljøloven § 12-3 (1). Adoptivforeldre kan få rett til omsorgspermisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas i samsvar med arbeidsmiljøloven § 12-3 (2). Det gis full lønn under omsorgspermisjon i samsvar med hovedtariffavtalen § 19 nr. 3.

Det skal ikke gis fratredelsesytelse i et tilfelle hvor det gis lønn under foreldre- og omsorgspermisjon. Dersom permisjonstiden utløper innenfor den perioden man ellers kunne tilstås fratredelsesytelse, kan det ut fra en nærmere vurdering gis fratredelsesytelse i denne perioden.

Velferdspermisjon

Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan det tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil to uker i kalenderåret, jf. hovedtariffavtalen § 22.

Fravær pga sykt barn

Permisjon med lønn for omsorg for sykt barn kan gis etter reglene i hovedtariffavtalen § 20.

Amming

Politikere som ammer sitt barn skal få lagt arbeidsforholdene til rette slik at dette kan gjennomføres.

Militær og sivil verneplikt

Regjeringsmedlemmer og statssekretærer er fritatt for avtjening av militær og sivil verneplikt både i krig og fred.

Politiske rådgivere som blir innkalt til repetisjonsøvelser og annen kortvarig tjeneste, gis normalt permisjon med lønn etter hovedtariffavtalen § 21.

Seniorpolitiske tiltak

Politikere kan fra det året de fyller 62 år få tjenestefri med lønn i tråd med hovedtariffavtalen punkt 5.6.1 a) Seniorpolitiske tiltak i staten fra 62 år.

§ 9. Dekning av utgifter til barnetilsyn

Barnetilsyn på tjenestereiser

Regjeringsmedlemmer kan på nødvendige tjenestereiser få dekket merutgifter til barnetilsyn på reisen, eventuelt reise- og oppholdsutgifter for barnepasser. Ekstrautgifter for barnet kan også dekkes. Ordningen gjelder inntil barnet fyller ett år. I særskilte tilfeller, der det er lenger fravær eller andre spesielle forhold knyttet til omsorgen for barnet, kan det gjøres unntak inntil barnet fyller to år.

Ektefelle, samboer eller annen som deler den daglige omsorgen for barnet kan bare få dekket reise- og oppholdsutgifter i særlige tilfeller der det er viktig for eksempel for å opprettholde en ammeperiode. Tapt arbeidsinntekt for ledsager dekkes ikke.

Reglene gjelder tilsvarende for statssekretærer og politiske rådgivere som reiser i regjeringsmedlemmers sted. I særlige tilfeller gjelder regelen tilsvarende også for statssekretærer som reiser sammen med et regjeringsmedlem.

Barnevakt

Det kan utbetales et kronebeløp på inntil 2 000 kroner pr. år for dekning av barnevaktutgifter til en politiker som har ektefelle/samboer bosatt utenfor Oslo (mer enn 40 km) med barn under 10 år.

§ 10. Bolig-, hjemreise- og besøksordning

For departementenes politiske ledelse gjelder bolig-, hjemreise og besøksordning i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Håndbok for politisk ledelse.

§ 11. Tjenestereiser

Ved tjenestereiser legges til grunn reglene i «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands», «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge» og «Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet».

Regjeringens medlemmer

Regjeringsmedlemmenes reiser regnes som tjenestereiser, med mindre de er av rent privat art og ikke har sammenheng med embetet.

For statsministeren dekkes utgifter til utenlandske partiarrangementer. For statsrådene dekkes utgifter til utenlandske partiarrangementer etter en konkret vurdering av det enkelte møtet. Det er en forutsetning for utgiftsdekning at statsrådene møter statsråder eller andre nøkkelpersoner, eller på annen måte ivaretar norske interesser på bred basis. Det bør også vurderes om partiarrangementet har temaer på dagsorden som kan knyttes til ansvarsområdet i Norge for vedkommende statsråd.

Statssekretærer og politiske rådgivere

For statssekretærer og politiske rådgivere regnes ikke reiser til landsmøter, valgmøter og andre rent partipolitiske møter som tjenestereiser, med mindre det skal behandles saker vedrørende eget departement, eller det samtidig utføres andre tjenstlige oppdrag i forbindelse med reisen.

I de tilfeller tjenstlige behov tilsier det, dekkes reiseutgifter for inntil to politiske medarbeidere som ledsager statsministeren. Slike utgifter dekkes også for medarbeidere som sendes som statsministerens observatører til politiske og faglige møter.

Reiseutgifter dekkes av departementet i de tilfeller der en statssekretær eller politisk rådgiver må tre inn for statsråden i et allerede planlagt partiarrangement, med mindre arrangementet er ledd i en valgkamp.

Dersom det er tvil om hele eller deler av en reise kan anses som tjenestereise, avgjøres saken av vedkommende regjeringsmedlem.

§ 12. Naturalytelser

Boliglån i Statens pensjonskasse gis etter de til enhver tid gjeldende regler for de som er medlem av Statens pensjonskasse.

Erstatning for tap av private eiendeler gis etter regler i kongelig resolusjon 10. juni 1983.

Utgifter til klær, aviser og ulike naturalytelser for øvrig, dekkes i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i Håndbok for politisk ledelse.

§ 13. Gaver og honorarer

Statsansatteloven § 39 gjelder tilsvarende for regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere.

Det kan ikke tas imot honorar for foredrag innenfor eget saks-/ ansvarsområde. For foredrag, artikler mv. utenfor eget saks-/ ansvarsområde kan det vurderes å ta imot honorar. Det kan uansett tas imot honorar for artikler der disse sedvanemessig honoreres.

§ 14. Pensjon

Regjeringsmedlemmenes pensjonsrett er regulert i lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) av 16. desember 2011 nr. 60.

Statssekretærer og politiske rådgivere er medlemmer av Statens pensjonskasse, med mindre de etter søknad fritas for medlemskap i henhold til lov om Statens pensjonskasse av 28. juli 1949 nr. 6 § 8.

Ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) gjelder ikke.

§ 15. Ytelser ved dødsfall og yrkesskade

Departementenes politiske ledelse har gruppelivsordning tilsvarende hovedtariffavtalen § 23.

Hovedtariffavtalen § 24 om ytelser ved yrkesskade gjelder tilsvarende for departementenes politiske ledelse.

§ 16. Adgang til å inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag

Regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan virke hemmende på deres ordinære arbeid, med mindre det foreligger særlig tillatelse. Statsministeren gir tillatelse for statsrådene, mens tillatelse for statssekretærer og politiske rådgivere gis av ansvarlig regjeringsmedlem.

§ 17. Avskjed og fratredelse

For regjeringsmedlemmer og statssekretærer gjelder Grunnloven § 22 første ledd.

Statssekretærer og politiske rådgivere fratrer alltid senest samtidig med regjeringsmedlemmet, jf. reglement for departementenes organisasjon og saksbehandling.

§ 18. Fratredelsesytelse

Politisk ledelse har rett til fratredelsesytelse i henhold til det til en hver tid gjeldende stortingsvedtak.

§ 19. Karantene

For politisk ledelse gjelder bestemmelser om karantene i henhold til lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven) av 19. juni 2015 nr. 70. En politiker som er i lagt karantene mottar godtgjørelse etter karanteneloven § 8.

§ 20. Ikrafttredelse og endringer

Reglementet trer i kraft straks.

Statsministerens kontor kan endre og utfylle reglementet.

Til dokumentets forside