Håndbok for politisk ledelse

Til innholdsfortegnelse

5 Bolig-, hjemreise- og besøksordning

5.1 Innledning

Dette kapittelet fastsetter regler for bolig, hjemreise og besøksordning for politikere som pendler mellom pendlerbolig og hjemsted, jf. reglement for politisk ledelse § 10.

Ved vurderingen av hvor man regnes som bosatt, legges den skatterettslige definisjonen til grunn.

Som pendlere anses politikere som ved tiltredelsen er bosatt mer enn 40 km fra arbeidsstedet.

Reglene gjelder tilsvarende for politikere som ved tiltredelsen har sitt hjem i en annen EØS-stat.

5.2 Pendlerbolig

Statsministerens kontor stiller pendlerbolig til disposisjon kostnadsfritt.

Søknad om pendlerbolig sendes Statsministerens kontor. Søknadsskjema finnes på www.regjeringen.no/hpl , eller fås ved henvendelse til Statsministerens kontor.

Avtale om bruk av pendlerbolig inngås ved innflytting.

5.2.1 Tildeling av pendlerbolig

Tildeling av pendlerbolig skjer etter en helhetsvurdering foretatt av Statsministerens kontor.

Den enkeltes stilling og familiesituasjon vil inngå som en faktor i vurderingen av hvilken bolig som tildeles. For eksempel vil en pendler som flytter med ektefelle og barn kunne få tildelt en større leilighet enn en pendler som har familien boende på hjemstedet.

Ved større utskiftninger i den politiske ledelse vil statsrådene få tildelt bolig først og prioriteres ved vurdering av behov.

5.2.2 Skattemessige konsekvenser

Skattemessig og i henhold til folkeregistrering anses politisk ledelse bosatt i den kommunen der de hadde sitt bosted før de tiltrådte. Dette gjelder bare så lenge personen disponerer bolig til privat bruk under opphold i kommunen, jf. Lignings-ABC «Stortingsrepresentanter mv.».

For politikere som disponerer egen bolig i bostedskommunen, og har utgifter til denne, vil pendlerboligen ikke være skattepliktig, jf. Lignings-ABC «Bolig – fri bolig».

For pendlere som ikke disponerer bolig i bostedskommunen som de har utgifter til, vil fordelen av tjenesteboligen være skattepliktig. Statsministerens kontor vil innberette den skattepliktige fordelen til skattemyndighetene. Fordelen vil i utgangspunktet tilsvare markedsleie, jf. Lignings-ABC «Bolig – fri bolig».

5.2.3 Inn- og utflytting

For regjeringsmedlemmer dekkes alle legitimerte flytteutgifter i direkte tilknytning til tiltredelse og fratredelse. Statssekretærer og politiske rådgivere får dekket flytteutgifter etter «Særavtale om flyttegodtgjørelse», jf. Statens personalhåndbok punkt 9.8.2 § 2. Utgiftene dekkes av det enkelte departement. Pendlerstatus og boligutgifter på hjemstedet må hvert år bekreftes ved egenerklæring fra politikeren til Statsministerens kontor. Statsministerens kontor innberetter fordel av fri bolig i arbeidsforhold til ligningsmyndighetene, tilsvarende den husleien Statsministerens kontor betaler til Statsbygg.

Det foretas en gjennomgang av utstyr i leilighetene ved inn- og utflytting. Det vises for øvrig til betingelser i ”Avtale om bruk av pendlerleilighet” www.regjeringen.no/hpl .

Spørsmål av praktisk karakter rettes til Statsbygg Øst.

Det er ikke anledning til å pusse opp eller skifte ut innbo uten samtykke fra Statsministerens kontor.

Pendler må være forberedt på å flytte ut av leiligheten i forbindelse med permisjon fra stilling i politisk ledelse.

Pendler må være forberedt på å flytte ut fra leiligheten på kort varsel i forbindelse med vedlikehold, oppussing mv. Statsministerens kontor vil i slike tilfeller være behjelpelig med å finne en midlertidig, alternativ bolig.

Leiligheten kan beholdes på samme vilkår i inntil én måned etter fratreden. Dersom den enkelte har særskilt behov for det, og det er et tilstrekkelig antall leiligheter tilgjengelig, kan statsministeren beslutte at leiligheten ved fratreden kan beholdes i inntil to måneder. Hvis særskilte grunner foreligger, kan leiligheten stilles til disposisjon ut over denne tiden mot betaling av markedsleie.

5.2.4 Utstyr i pendlerbolig

Pendlerboligene er fullt møblerte, og har installert bredbånd som gir internettilgang. Oppsett av trådløst nett bestilles gjennom eget departement. Se punkt 8.2 om dekning og beskatning av utgifter til elektroniske kommunikasjonsmidler.

5.2.5 Renhold

Pendler må selv sørge for rengjøring inne i leiligheten. Vask av trapper, ganger og vinduer blir utført av vaskebyrå.

5.3 Dekning av utgifter til hjemreise

5.3.1 Hjemreise

Pendlere som har barn i alderen 0 - 19 år boende i hjemkommunen, får dekket inntil to hjemreiser pr. uke. Øvrige pendlere får dekket utgifter til én hjemreise pr. uke. Ved særlige omstendigheter kan flere hjemreiser dekkes.

Det er kun reiser til registrert bostedsadresse som dekkes.

«Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands» legges til grunn for refusjon av utgifter. Kun dokumenterte reiseutgifter dekkes ved hjemreise, ikke kost- og nattillegg. Bruk av egen bil kan bare godkjennes i særlige tilfeller, for eksempel for transport til og fra flyplass der det ikke er annen hensiktsmessig rutegående transport.

Utgiftene refunderes ved innlevering av reiseregning til eget departement.

5.3.2 Skattemessige konsekvenser

Dekning av utgifter til hjemreiser for pendlere blir innberettet til skattemyndigheten av det aktuelle departement.

Arbeidsgivers dekning av faktiske kostnader til hjemreise er ikke skattepliktig for arbeidstaker. Dette gjelder uavhengig av om kostnaden dekkes av arbeidsgiver eller om arbeidsgiveren refunderer arbeidstakerens reisekostnader. Slik skattefri dekning begrenser seg likevel til den delen av utgiftene som ikke overstiger 92 500 (2016). Begrensningsregelen gjelder ikke arbeidsgivers dekning av kostnader til flyreiser innenfor EØS-området.

Ved bruk av egen bil refunderes utgiftene pr. km med tilsvarende satser som på tjenestereiser, jf. «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands» § 6. Refusjon av bilutgifter blir innberettet. Den delen av beløpet som overstiger det alminnelige reisefradraget mellom hjem og arbeidssted er trekkpliktig, jf. Lignings-ABC ”Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)”.

Mottaker har ikke rett til å gjøre fradrag for pendlerreiser dekket av arbeidsgiver på sin selvangivelse.

5.4 Besøksreiser for familie

Reiseutgifter mellom hjemsted og Oslo kan dekkes for nærmeste pårørende til politisk ledelse på følgende måte:

  • Ordningen omfatter inntil to besøksreiser pr. år til politisk ledelse som bor mer enn 40 km utenfor Oslo og som har familien boende på hjemstedet.
  • Reiseutgiftene dekkes for medlemmer av husstanden til politisk ledelse, slik at hvert husstandsmedlem kan reise til Oslo to ganger pr. år.
  • Reiseutgifter dekkes også for barn til politisk ledelse under 18 år som eventuelt ikke hører til husstanden, med samme begrensninger i antall reiser pr. år.
  • Billigste reisemåte forutsettes bekreftet. Det gis likevel anledning til å bruke fly når dette er mest hensiktsmessig, hensyn tatt til reiselengde og varighet av oppholdet. Utgiftene skal legitimeres.
  • Utgifter til drosje dekkes ikke, heller ikke diett eller noen form for oppholdsutgifter.
  • Det er anledning til å bruke egen bil når dette ikke medfører større utgifter enn bruk av offentlige kommunikasjonsmidler. Bruk av egen bil dekkes med standardsatser for bruk av egen bil mellom hjem og arbeidssted, uten tillegg for eventuelle passasjerer.

Regningene må påføres navnet til de husstandsmedlemmer som har deltatt på reisen, og det må tydelig angis at regningen gjelder en besøksreise.

Utgiftene refunderes/godtgjøres av eget departement. Eget skjema skal benyttes. Skjemaet finnes elektronisk på www.regjeringen.no/hpl eller fås ved henvendelse til Statsministerens kontor, Personal-, økonomi og juridisk seksjon. Skjema må innleveres så snart som mulig etter besøket.

Utgiftsdekningen er å anse som skattepliktig fordel etter skatteloven § 5-11, og vil bli innberettet av det aktuelle departement.

5.5 Reiser til familiens bosted i utlandet

Politikere som ved tiltredelsen bor sammen med familien i utlandet og som etter tiltredelsen fortsatt har familien boende der, kan få dekket inntil én reise i uken til familiens bosted dersom særlige grunner tilsier det.

Den skattemessige behandlingen av slik dekning vil avhenge av flere forhold. Kontakt ditt lokale skattekontor for nærmere informasjon.

Til dokumentets forside