Håndbok for politisk ledelse

Til innholdsfortegnelse

7 Representasjon

Representasjon er en del av virksomheten for den politiske ledelse for blant annet å sikre det nødvendige kontaktnett utad. Deltakelse på ulike arrangementer og tilstelninger vil normalt være en del av arbeidet som politiker. Hvis det eksempelvis er tale om invitasjon til deltakelse på et arrangement, er det fast praksis for at hotell og reiseopphold dekkes av de ulike departementene.

Regjeringsmedlemmene har ikke egen representasjonskonto. Utgifter til representasjon dekkes av departementet etter de regler som gjelder for representasjon i staten. For besøk på stats- og regjeringssjefsnivå gjelder egne regler utarbeidet av regjeringens representasjonsutvalg. Disse reglene gjelder også ved særskilte anledninger der statsministeren er vert. Dersom det stilles spesielle krav til antrekk ved representasjonsoppdrag, kan dokumenterte kostnader til leie av passende antrekk dekkes av eget departement, jf. Statens personalhåndbok punkt 10.11.1.1.

Om utveksling av gaver vises det til punkt 14.1.

7.1 Rang, invitasjoner og annen protokoll

Utenriksdepartementets Avdeling for kultur og protokoll er rådgivende fagavdeling i protokollære spørsmål. Det vil være praktisk for en statsråd å henvende seg til protokollsjefen for å søke råd i slike spørsmål, særlig dersom disse berører forholdet til utenlandske makter m.m.

Noen formell rangordning er ikke fastsatt i Norge. Rangrekkefølgen i regjeringen blir bestemt ved Regjeringens utnevnelse i statsråd, jf. heftet ”Om statsråd”.

Når det gjelder invitasjoner, vil regjeringsmedlemmene ofte få slike til ulike former for arrangementer i utenlandske ambassader i Oslo. Regjeringsmedlemmene kan her avgjøre om de ønsker å møte opp, bestemt av anledningen eller regjeringsmedlemmets tid. Er det tvil om det er hensiktsmessig å ta imot innbydelsen, eller om konsekvensen av et avslag, kan Utenriksdepartementet gi veiledning.

Det samme gjelder ved invitasjon til utenlandsbesøk. Disse vil som regel være rettet direkte til vedkommende fagminister. Utenriksdepartementet vil kunne gi råd om svar, spørsmål om ektefelle eller ledsagers deltagelse på turen og om dekning av utgifter m.m.

Det kan hende statsråder må møte opp ved ankomstseremoni på slottsplassen for utenlandske statssjefer eller lignende. Antrekk ved slike anledninger er mørk dress eller drakt/kjole.

Når det gjelder spørsmål om å motta utenlandske dekorasjoner skal regjeringsmedlemmene ta kontakt med Utenriksdepartementet.

7.2 Offisielle besøk til og fra utlandet

Utenriksdepartementet har ansvaret for å samordne den offisielle besøksutveksling på regjeringsnivå med utlandet. Denne besøksutvekslingen vurderes i relasjon til våre utenrikspolitiske målsettinger. Utenriksdepartementet, som er den koordinerende instans, skal til enhver tid ha oversikt over planlagte besøk. Nærmere retningslinjer for offisielle besøk til og fra utlandet finnes på www.regjeringen.no/ud .

Til dokumentets forside