Håndbok for politisk ledelse

Til innholdsfortegnelse

11 Fravær ved sykdom og permisjoner

11.1 Innledning

Politisk ledelse er ikke omfattet av arbeidsmiljøloven og har ikke lovfestet rett til ulike permisjoner. Politikerne har heller ikke stillingsvern ved fravær på grunn av sykdom. Både i permisjonstid og ved fravær på grunn av sykdom, må en politiker være forberedt på å måtte fratre som følge av regjeringsskifte eller endringer i den politiske ledelse.

Spørsmål om å innvilge permisjon ved fødsel og adopsjon vurderes etter søknad i det enkelte tilfelle av Statsministerens kontor i samråd med politisk ledelse i det enkelte departement, ut fra en avveining blant annet av den konkrete stilling, den politiske situasjon og permisjonstidens lengde, jf. reglement for politisk ledelse § 8 om permisjoner.

Det enkelte departement avgjør spørsmål om permisjon til velferdsformål, omsorg for barn, repetisjonsøvelser og seniordager. I de tilfeller det gis permisjon, gis lønn tilsvarende det som gjelder for statstilsatte, jf. reglement for politisk ledelse § 8.

11.2 Fravær ved egen sykdom

Ved fravær på grunn av sykdom gis politisk ledelse full lønn i samsvar med hovedtariffavtalen § 18.1, jf. reglement for politisk ledelse § 7.

Fravær varsles til sekretær ved egenmelding eller legeerklæring ved sykemelding.

Melding om sykdom gis til eget departement. Legeerklæring sendes Statsministerens kontor via eget departement.

Departementene fyller innen den 8. hver måned ut skjema for sykefravær (egenmeldt og sykemeldt), fravær ved barns sykdom og antall dager tatt ut i ferie for den enkelte medarbeider i politisk ledelse. Dette sendes på e-post til Statsministerens kontor ved Personal- økonomi- og juridisk seksjon og danner grunnlag for utarbeidelse av kvartalsvis statistikk etter folketrygdloven § 25-2.

”Fraværsskjema for politikere” finnes på regjeringen.no/hpl, og sendes til Statsministerens kontor.

11.2.1 Fratredelse i en sykdomsperiode

Hvis en politiker må fratre i en sykdomsperiode, skal det ikke utbetales lønn etter at vedkommende politiker har fratrådt.

Fratredelsesytelse kan tilstås i en måned, og i særlige tilfeller i inntil tre måneder.

Deretter må den sykmeldte fremme krav om sykepenger overfor NAV, eller eventuelt arbeidsgiver for den stilling vedkommende har permisjon fra.

11.2.2 Sykdom i en fratredelsesytelsesperiode

For rett til sykepenger etter folketrygden må man normalt ha vært i arbeid i fire uker umiddelbart før arbeidsuførheten inntrådte.

Fratredelsesytelsesperioden regnes i denne sammenheng ikke som arbeid. Hvis en politiker blir syk i fratredelsesytelsesperioden, sykdommen varer ut over fratredelsesytelsesperioden, og politikeren ikke har rettigheter i en stilling han/hun har permisjon fra, kan politikeren ha krav på sykepenger etter folketrygdloven § 8-47. Bestemmelsen gir hjemmel for å yte reduserte sykepenger til personer som på sykemeldingstidspunktet midlertidig har vært ute av arbeid.

11.2.3 Vikar ved sykdom

Ved fravær utover seks uker for statssekretærer og politiske rådgivere, kan det engasjeres en vikar i samme tidsrom. Spørsmål om vikar avklares med Statsministerens kontor.

11.3 Fravær på grunn av barns eller barnepassers sykdom

Permisjon med lønn på grunn av barns eller barnepassers sykdom kan gis i samsvar med hovedtariffavtalen § 20 nr. 1.

Bestemmelsen gir også regler om lønn ved omsorg for alvorlige syke, kronisk syke eller funksjonshemmede barn.

11.4 Foreldrepermisjon ved fødsel og adopsjon

11.4.1 Foreldrepermisjon

Medlemmer av politisk ledelse kan få foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon i samsvar med arbeidsmiljøloven §§ 12-4 og 12-5.

Er vilkårene for foreldrepenger ved fødsel og adopsjon i folketrygdloven kapittel 14 oppfylt, gis lønn i samsvar med hovedtariffavtalen § 19. Dette gjelder selv om vedkommende politiker fratrer i perioden. Rett til foreldrepenger fra Statsministerens kontor bortfaller hvis vedkommende mottar annen lønn, næringsinntekt eller lignende.

Søknad om permisjon sendes Statsministerens kontor via statsråden i det enkelte departement.

Det er ikke anledning til å kombinere arbeid og permisjon. I de tilfeller der statssekretærer eller politiske rådgivere tar foreldre- eller adopsjonspermisjoner på seks uker eller mer, åpnes det for å engasjere vikar i samme tidsrom. For regjeringsmedlemmer avgjøres det fra gang til gang hva som er mest hensiktsmessig.

Spørsmål om vikar skal avklares med Statsministerens kontor.

11.4.2 Fratredelse i permisjonstid

Politikerne får beholde lønn, tilsvarende lønn i politikerstillingen, ut den resterende del av permisjonstiden ved fødsel og adopsjon, selv om vedkommende må fratre under permisjonen.

Foreldrepermisjon må være påbegynt før fratredelse, innen utløpet av innvilget fratredelsesytelse eller ilagt karantene. Planlagt permisjon som ennå ikke er påbegynt, kompenseres ikke.

Valgt dekningsgrad for foreldrepenger avgjør om det skal gis 80 prosent lønn eller 100 prosent lønn. Selv om det opprinnelig skulle være avtalt en kortere permisjonstid enn 49 eller 59 uker ved fødsel og 46 eller 56 uker ved adopsjon, vil det være anledning til, etter søknad, å ta ut full permisjonstid med lønn.

Det skal ikke gis fratredelsesytelse i et tilfelle hvor det gis lønn under foreldre- eller omsorgspermisjon. Dersom permisjonstiden utløper innenfor den perioden politikeren ellers kunne tilstås fratredelsesytelse, kan det likevel, ut fra en nærmere vurdering, gis fratredelsesytelse i denne perioden.

Rett til godtgjørelse fra Statsministerens kontor bortfaller hvis vedkommende mottar annen lønn, næringsinntekt eller lignende.

11.5 Ammepermisjon

Det bør legges til rette for at amming kan gjennomføres i løpet av arbeidsdagen, i tråd med hovedtariffavtalen § 19 nr. 4.

11.6 Velferdspermisjon

Politisk ledelse kan få velferdspermisjon med full lønn i samsvar med hovedtariffavtalen § 22.

Det enkelte departement avgjør etter en skjønnsmessig vurdering hvorvidt det skal gis slik permisjon og hvor mange dager som innvilges i det enkelte tilfellet. Dette er ingen absolutt rettighet for den enkelte, men det skal legges vekt på om det foreligger viktige velferdsgrunner for vedkommende.

11.7 Permisjon for å avtjene sivil og militær verneplikt

Regjeringsmedlemmene og statssekretærene er fritatt for militærtjeneste både i fredstid og i en krigssituasjon, jf. tjenestereglement for Forsvaret gruppe 523 ”Fritak for og utsettelse med fremmøte ved mobilisering”.

Både regjeringsmedlemmene og statssekretærene vil inngå i departementets fritakskvote for gruppe 1 (automatisk fritak). Søknad om fritak skal sendes fra eget departement snarest etter tiltredelse.

Politiske rådgivere kan bli innkalt både til førstegangstjeneste og repetisjonsøvelser. De vil normalt gis permisjon med lønn til repetisjonsøvelser og annen kortvarig tjeneste etter hovedtariffavtalen § 21.

Hovedtariffavtalen § 21 nr. 2 gir rett til full lønn under tjenestegjøring for personer med forsørgelsesbyrde, 1/3 lønn for andre.

11.8 Utdanningspermisjon

Det er ikke gitt regler om utdanningspermisjon for politisk ledelse. Søknad om eventuell utdanningspermisjon må rettes til Statsministerens kontor via statsråden i det enkelte departement.

11.9 Seniorpolitiske tiltak

Politikere kan fra det året de fyller 62 år få tjenestefri med lønn i tråd med hovedtariffavtalen punkt 5.6.1.a Seniorpolitiske tiltak fra 62 år.

Til dokumentets forside