Håndbok for politisk ledelse

Til innholdsfortegnelse

10 Ferierettigheter, feriegodtgjørelse og avspasering

10.1 Ferie

Politisk ledelse omfattes ikke av ferieloven og har ikke lovfestet rett til ferie. Avhengig av det politiske arbeidet bør politisk ledelse som hovedregel kunne avvikle ferie i det antall dager som til enhver tid gjelder for statstilsatte, jf. reglement for politisk ledelse § 6.

Statstilsatte kan avvikle inntil fem uker ferie. Statstilsatte over 60 år kan avvikle inntil seks uker ferie.

I tillegg gis etter statens hovedtariffavtale ekstra dager fri med lønn fra det året man fyller 62 år, se punkt 11.9 Seniorpolitiske tiltak.

Politisk ledelse får utbetalt 1/12 årsgodtgjørelse hver måned, også ved ferie. Det utbetales derfor ikke feriepenger eller ferielønnstillegg. Det utbetales ikke godtgjørelse for feriedager som ikke er avviklet i løpet av ferieåret (restferie). Restferie kan ikke overføres til neste ferieår.

10.1.1 Feriepenger ved fratredelse

Ved fratredelse vil politisk ledelse få utbetalt et beløp tilsvarende feriepenger opparbeidet året før og i sluttåret, fratrukket verdien av avviklet ferie i sluttåret. Ved beregning av feriepenger skal også eventuell fratredelsesytelse tas med i beregningsgrunnlaget. Dette gjelder ikke for politikere som går til verv som stortingsrepresentanter.

10.1.2 Ferie for vikarer i politisk ledelse

Det utbetales ikke godtgjørelse ved uttak av ferie i vikariater som varer 6 måneder eller kortere. Ved avslutning av slike vikariater utbetales opptjente feriepenger i henhold til ferielovens regler for påfølgende år.

10.2 Avspasering

Politisk ledelse bør ha en viss adgang til å avspasere. Det er ingen absolutt grense på antall dager. Det bør åpnes for avspasering i rimelig utstrekning, i den grad det er forenlig med det politiske arbeidet. Spørsmål om avspasering tas opp med ledelsen i eget departement.

10.3 Stedfortreder ved ferie og avspasering

Alle regjeringsmedlemmer har normalt en stedfortreder i regjeringen. Nærmere informasjon om dette er gitt i heftene ”Om statsråd” og ”Om regjeringskonferanser”.

Ved fravær fra departementet må det alltid sørges for at enten statssekretær eller politisk rådgiver er tilstede.

Til dokumentets forside