Håndbok for politisk ledelse

Til innholdsfortegnelse

3 Utnevnelse, tilsetting og permisjon for å tiltre stilling i politisk ledelse

3.1 Tiltredelse

Statsministeren, statsråder og statssekretærer innehar embetsstillinger og utnevnes av Kongen i statsråd ved kongelig resolusjon, som fremmes av Statsministerens kontor. Politiske rådgivere tilsettes av Statsministerens kontor.

3.2 Permisjon for å tiltre politisk stilling

Arbeidstakere som tiltrer stilling i politisk ledelse har ikke lovfestet krav på permisjon. Arbeidsgiver avgjør om det skal gis permisjon.

Spesielt om statstilsatte

For statstilsatte som går over i stillinger som regjeringsmedlemmer og statssekretærer, vil permisjonsspørsmål vurderes ved utnevnelsen og reguleres i den kongelige resolusjonen. En permisjon kan anses for å være uforenlig med arbeidet i den politiske ledelse, slik at vedkommende må si opp sin stilling. For politikere som har permisjon fra stillinger som kommunikasjonssjef, ekspedisjonssjef eller departementsråd i et departement gjelder lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven), jf. punkt 16.2.

3.3 Stortingsrepresentanter

En del regjeringsmedlemmer er ved utnevnelsen stortingsrepresentanter. De må fratre stortingsvervet midlertidig, og vararepresentanten kalles inn. Tar statsråden avskjed enten som enkeltperson eller sammen med regjeringen, går han/hun tilbake til stortingsvervet og vararepresentanten må vike sete. Tilsvarende gjelder for statssekretærer og politiske rådgivere.

3.4 Sikkerhetsklarering og taushetserklæring

Det er praksis for at regjeringens medlemmer ikke sikkerhetsklareres. Denne praksisen er nå lovfestet, jf. lov av 12. august 2016 nr. 78 om endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.). Lovendringen er i skrivende stund ikke trådt i kraft.

Statssekretærer og politiske rådgivere vil kunne få adgang til graderte dokumenter i tjenesten. Det enkelte departement må sørge for nødvendig sikkerhetsklarering av sine statssekretærer og politiske rådgivere.

Alle i politisk ledelse undertegner taushetserklæring ved tiltredelse.

3.5 Adgangskort til regjeringskontorene

Det kreves adgangskort med bilde og personlig kode for å få adgang til regjeringskontorene. Det enkelte departement bistår sin politiske ledelse med anskaffelse av slike kort.

Dersom kortet mistes, må Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) varsles på tlf. 22 24 97 88 (vaktsentralen), slik at kortet kan bli sperret. Nytt kort vil bli utstedt.

Også eget departement må varsles ved tap av adgangskort.

3.6 Fravær og tilgjengelighet

Det kan oppstå situasjoner hvor det er avgjørende å oppnå rask kontakt med enkelte regjeringsmedlemmer eller hvor hele regjeringen må sammenkalles. Det er derfor viktig at Statsministerens kontor til enhver tid vet hvor regjeringens medlemmer befinner seg. Alle fravær fra Oslo skal meldes til Statsministerens kontor, regjeringsrådens forværelse, på epost eller over telefon 22 24 40 21/46. Tidspunkt, oppholds-/overnattingssted samt alle relevante telefonnumre må opplyses. Statsrådene bør i størst mulig grad, så langt det er mulig, være tilgjengelige på mobiltelefon.

Spesiell melding om fravær til regjeringskonferansene og statsråd gis Statsministerens kontor, regjeringsrådens forværelse, på e-post eller over telefon 22 24 40 21/46.

Fravær til regjeringskonferanser mandag skal så vidt mulig være meldt torsdagen i forveien, og til regjeringskonferanser torsdag skal melding være gitt innen forutgående tirsdag.

For at statsrådet skal være beslutningsdyktig kreves det at minst halvparten av regjeringsmedlemmene er tilstede, jf. Grunnloven § 27. Det er derfor viktig at regjeringsmedlemmene deltar i statsråd. Melding om eventuelt fravær skal gis så snart som mulig og i god tid, senest fredag i uken før det aktuelle statsrådet.

Til dokumentets forside