Reglement for departementenes organisasjon og saksbehandling

Ved kongelig resolusjon av 23. januar 1981 ble det fastsatt nytt reglement for departementenes organisasjon og saksbehandling med virkning fra 1. februar 1981.

Reglement for departementenes organisasjon og saksbehandling er en kongelig resolusjon av 23. januar 1981. Den omhandler blant annet statsrådens avgjøringsmyndighet og adgang til å delegere myndighet til departementsråden.