Håndbok for politisk ledelse

Til innholdsfortegnelse

4 Årsgodtgjørelse (lønn)

4.1 Regjeringsmedlemmene

Stortingets presidentskap har oppnevnt en lønnskommisjon som med Stortingets samtykke fastsetter den årlige godtgjørelsen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Kommisjonens innstilling behandles av Stortinget, jf. årlig innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelse for stortingsrepresentanter og regjeringens medlemmer. Årsgodtgjørelsen utbetales med 1/12 hver måned.

4.2 Statssekretærene og politiske rådgivere

Årsgodtgjørelsen for statssekretærer og politiske rådgivere fastsettes av Statsministerens kontor, jf. reglement for politisk ledelse § 5.

Årsgodtgjørelsen utbetales med 1/12 hver måned.

4.3 Anvisning, utbetaling

Statsministerens kontor anviser og utbetaler lønn til politisk ledelse i alle departementene. Opplysninger til bruk for dette formål innhentes på eget personalskjema som sendes ut ved tiltredelsen. Skjema finnes på www.regjeringen.no/hpl

Det følger av reglement for politisk ledelse § 5 at:

”Godtgjørelser utbetales samtidig med lønn for tilsatte i staten, for tiden den 12. hver måned. Det utbetales et likt beløp hver måned, uten ferielønnstillegg eller utbetaling av feriepenger.

Er det en måned utbetalt for mye godtgjørelse, kan det beløp som er utbetalt for mye trekkes fra ved senere utbetalinger.”

For statssekretærer og politiske rådgivere trekkes innskudd til Statens pensjonskasse fra årsgodtgjørelsen. Regler om pensjon for politisk ledelse er behandlet i kapittel 17. Ved fratredelse gjelder egne regler om fratredelsesytelse og feriegodtgjørelse, se kapittel 16 og kapittel 10.

Inntekter for politisk ledelse er underlagt ordinære regler for inntektsbeskatning.

Til dokumentets forside