Håndbok for politisk ledelse

Til innholdsfortegnelse

6 Dekning av utgifter på tjenestereiser

6.1 Tjenestereiser

Politisk ledelse har rett til å få dekket utgifter til tjenestereiser etter «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands» eller «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge» med visse tilpasninger. Det vises til reglement for politisk ledelse § 11.

Utgifter knyttet til tjenestereiser anvises av det enkelte departement.

Politisk ledelse på tjenestereise vil også være omfattet av forsikringsordningene som følger av de til enhver tid gjeldende avtaler om dekning av utgifter til tjenestereiser, samt av ”Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet”.

Ved tap av personlige eiendeler, som ikke dekkes av de nevnte særavtalene, kan politisk ledelse eventuelt søke Statsministerens kontor om erstatning tilsvarende de særskilte regler som gjelder for statstilsatte, jf. punkt 8.6.

6.1.1 Spesielt om innenlandsreiser

Regjeringsmedlemmene

Regjeringsmedlemmenes reiser regnes som tjenestereiser med mindre de er av rent privat art og ikke har sammenheng med embetet som statsminister eller statsråd. Reiser til partiarrangementer regnes som tjenestereiser.

Statssekretærer og politiske rådgivere

Reiser til landsmøter, valgmøter og andre rent partipolitiske møter anses ikke som tjenestereiser med mindre det skal behandles saker som gjelder eget departement, eller hvor det samtidig utføres andre tjenstlige oppdrag i forbindelse med reisen. I de tilfeller tjenstlige behov tilsier det, dekkes reiseutgifter (inkl. kost, losji og nattillegg) for inntil to politiske medarbeidere som ledsager statsministeren. Slike utgifter dekkes også for medarbeidere som sendes som statsministerens observatører til politiske og faglige møter.

Reiseutgifter dekkes i de situasjoner der statssekretærer/politiske rådgivere trer inn for regjeringsmedlemmet i et allerede planlagt arrangement som regjeringsmedlemmet får forfall til, med mindre arrangementet er ledd i en valgkamp.

Dersom det er tvil om hele eller deler av en reise kan anses som tjenestereise, avgjøres saken av vedkommende regjeringsmedlem.

6.1.2 Spesielt om utenlandsreiser

Staten dekker utgifter til utenlands tjenestereiser for regjeringsmedlemmene. Rent private reiser utenlands dekkes ikke.

For statsministeren dekkes utgifter til utenlandske partiarrangementer. Bruk av leiefly dekkes imidlertid ikke ved partiarrangementer i utlandet.

For statsrådene dekkes utgifter til utenlands partiarrangementer etter en konkret vurdering av det enkelte møtet. Det er en forutsetning for utgiftsdekning at statsrådene møter statsråder eller andre nøkkelpersoner, eller på annen måte ivaretar norske interesser på bred basis. Det bør også vurderes om partiarrangementet har temaer på dagsorden som kan knyttes til ansvarsområdet i Norge for vedkommende statsråd.

Regjeringsmedlemmer får utstedt diplomatpass ved innlevering av ordinært pass og to bilder til Utenriksdepartementet, Avdeling for kultur og protokoll. Regjeringsmedlemmets ledsager vil også kunne få utstedt diplomatpass i forbindelse med offisielle besøk i utlandet, se punkt 6.2 om dekning av utgifter for ledsager.

6.2 Dekning av utgifter for ledsager på tjenestereise

Hovedsynspunktet er at reiseutgifter for regjeringsmedlemmers ledsager kan dekkes når deltakelsen kan begrunnes med ivaretakelse av regjeringsmedlemmets representative funksjoner. Det må foreligge en offisiell invitasjon til statsminister/statsråd med ledsager. Ut fra en vurdering av reisens art og statens interesse i ledsagelsen kan reiseutgifter dekkes i følgende tilfeller:

  • Statsministeren/statsråden har fått invitasjon til, sammen med sin ledsager, å besøke en annen stat, til å delta på et møte i internasjonal regi eller til å delta på et arrangement utenlands av større betydning.
  • Statsministeren/statsråden er vert for en gjest som er invitert sammen med sin ledsager.
  • Statsministeren/statsråden har fått invitasjon til, sammen med sin ledsager, å delta i et arrangement innenlands av større betydning.

I praksis vil det først og fremst være aktuelt å dekke utgiftene for statsministerens og utenriksministerens ledsagere. Ved besøk der statsministeren reiser sammen med fagstatsråder, vil det bare unntaksvis være aktuelt å dekke reiseutgifter for andre enn statsministerens ledsager.

Det er langvarig praksis for at man i tillegg dekker reiseutgifter for regjeringsmedlemmenes ledsagere ved særskilte arrangementer for regjeringen med ledsagere, der statsministeren er vert.

6.2.1 Godkjennelse av dekning av utgifter for ledsager på tjenestereiser

Innenlandsreiser

Saker vedrørende dekning av utgifter for regjeringsmedlemmenes ledsagere ved innenlandsreiser skal forelegges Statsministerens kontor ved regjeringsråden. Unntak gjelder for reiser i forbindelse med invitasjoner fra Slottet, ved representasjonsarrangementer på Akershus slott og ved særskilte arrangementer for regjeringsmedlemmene med ledsagere der statsministeren er vert, med mindre reiseutgiftene vil bli meget høye (f.eks. fordi ledsager er bosatt i utlandet).

Sakspapirene må inneholde en begrunnelse for ledsagers deltakelse på innenlandsreisen, offisiell invitasjon samt ledsagers navn, og om mulig, navn på øvrige deltakere i delegasjonen, herunder opplysninger om deres stilling, tilknytning til departement/institusjon o.l.

I noen tilfeller vil invitasjoner til statssekretærer og politiske rådgivere også omfatte ledsagere. Det må generelt utvises stor tilbakeholdenhet med å dekke slike utgifter for statssekretærer og politiske rådgivere. Spørsmål om utgiftsdekning skal alltid forelegges Statsministerens kontor ved regjeringsråden på forhånd, også når det gjelder invitasjoner fra Slottet.

Utenlandsreiser

Saker om dekning av utgifter for regjeringsmedlemmenes ledsagere ved utenlandsreiser skal forelegges Utenriksdepartementet ved Avdeling for kompetanse og ressurser (Økonomiseksjonen) i god tid før den aktuelle reisen. Sakspapirene må inneholde en begrunnelse for ledsagers deltakelse på utenlandsreisen, offisiell invitasjon samt ledsagers navn, og om mulig, navn på øvrige deltakere i delegasjonen, herunder opplysninger om deres stilling, tilknytning til departement/institusjon o.l.

Utenriksdepartementet gir sin tilrådning og oversender saken til Statsministerens kontor: postmottak@smk.dep.no . Godkjenning eller avslag sendes direkte fra Statsministerens kontor til aktuell statsråd, med kopi til Utenriksdepartementet. Saksdokumentene knyttet til utgiftsdekningen vil normalt være offentlige, jf. offentleglova § 3.

6.2.2 Utgifter som kan dekkes for ledsager på tjenestereiser

Reiseutgifter (faktiske utgifter) og utgifter til kost ved opphold dekkes for reiser innenlands i henhold til «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands», og for reiser utenlands i henhold til i «Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge». Reisen betraktes som en ordinær tjenestereise og ledsager må levere egen reiseregning.

Særavtalenes forsikringsbestemmelser kommer til anvendelse for ledsagere til politisk ledelse som får dekket reiseutgifter etter særavtalene. Bestemmelsene i ”Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet” gjøres tilsvarende gjeldende for ledsagere.

Det utbetales ikke kompensasjon for tapt arbeidsinntekt til politisk ledelses ledsagere som deltar i forbindelse med politisk ledelses reiser/representasjonsoppdrag.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter etter statens særavtaler om reiser skal ikke lønnsinnberettes.

Politisk ledelse kan på bestemte vilkår få dekket utgifter til barnetilsyn på tjenestereiser i barnets to første leveår. Dette avgjøres av Statsministerens kontor, se kapittel 12.

6.3 Om bonuspoeng

Når det gjelder bonusordninger ved tjenestereiser gjelder samme regler for politisk ledelse som for statstjenestemenn. Bonus- eller andre lignende fordeler opparbeidet gjennom tjenestereiser kan ikke benyttes i privat sammenheng.

6.4 Bruk av leiefly og helikopter

Leiefly for politisk ledelse

Leiefly skal for statsrådene kun brukes i særlige tilfeller eller der det er mest hensiktsmessig vurdert opp mot tid og kostnader eller der det foreligger spesielle sikkerhetsmessige vurderinger. For statssekretærer og politiske rådgivere skal leiefly kun brukes der det er strengt nødvendig og der det er mest hensiktsmessig vurdert opp mot tid og kostnader eller der det foreligger spesielle sikkerhetsmessige vurderinger.

Det skal innhentes forhåndsgodkjenning for bruk av leiefly.

Godkjenningen skal innhentes fra regjeringsråden ved Statsministerens kontor, eller fra den regjeringsråden delegerer til. Godkjenningen skal innhentes skriftlig, men ved knappe tidsfrister kan telefonisk godkjenning gis. Ved innhenting av tillatelse skal det opplyses om begrunnelsen for valg av leiefly, reisens formål, hvem som skal reise og reisestrekning. I tillegg skal det oppgis forventet kostnad ved bruk av leieflyet.

Reglene gjelder tilsvarende for bruk av helikopter.

Spesielt for statsministeren

Leiefly til statsministeren kan brukes der hvor dette er hensiktsmessig vurdert opp mot tid og kostnader. Sikkerhet, statsministerens totale arbeidsprogram, effektiv utnyttelse av reisetiden og arbeidsmuligheter underveis vektlegges.

Det legges til grunn at statsministeren alltid kan benytte leiefly fremfor rutefly i Europa når det ut fra en slik vurdering er mest hensiktsmessig.

For dekning av utgifter til leiefly ved utenlandske partiarrangementer, se punkt 6.1.2.

Til reisemål utenfor Europa bør en som hovedregel benytte rutefly, med mindre leiefly vurderes som det klart mest hensiktsmessige alternativet. Det er anledning til å benytte leiefly innad i andre kontinent der hvor det vurderes som mest hensiktsmessig.

Statsministeren kan også ut fra en samlet vurdering benytte leiefly i Norge der det er mest hensiktsmessig.

Reglene gjelder tilsvarende for bruk av helikopter.

Generelt

I visse sammenhenger kan det benyttes stort leiefly når det er behov for ekstra støtteapparat, eksternt følge av næringsliv, presse etc. I noen tilfeller kan det være mest hensiktsmessig å benytte to mindre fly fremfor et stort. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Fakturering av eksterne

Eksternt følge, for eksempel representanter fra næringslivet, journalister, partikolleger etc. skal viderefaktureres. Det legges til grunn 60 % av fullprisbilletten på den aktuelle dagen ved viderefakturering. Prisen skal regnes ut fra fullprisbillett for det selskapet staten har avtale med på den aktuelle strekningen. Har ikke staten avtale, skal generell fullprisbillett legges til grunn. Informasjon om slike priser fås ved henvendelse til reisebyrået. Regjeringsråden kan i spesielle tilfeller fravike regelen om størrelsen på viderefakturering.

6.5 Reiser til og fra arbeidsstedet

Statsministerens kontor dekker som et utgangspunkt ikke reiser mellom hjemmet eller pendlerboligen og arbeidsstedet.

Fast arbeidssted er det stedet politikeren normalt utfører sitt arbeid eller arbeider i en sammenhengende periode på minst to uker.

Reise direkte mellom hjemmet og sted for møte/arrangement utenfor fast arbeidssted anses som tjenestereise, slik at arbeidsgivers dekning blir skattefri. Ved ekstraordinært kveldsarbeid kan politikerne få dekket nødvendige drosjeutgifter til hjemmet eller pendlerboligen. Dette avklares med det enkelte departement. Bruk av Regjeringens biltjeneste er omtalt i kapittel 9.

Generelt er det skatteplikt for arbeidsgivers dekning av reise mellom hjem og fast arbeidssted, da slike reiser er privatreiser. Dette gjelder både drosje og bruk av bil med sjåfør. Politikeren har da rett til reisefradrag etter en fastsatt kilometersats. Fradraget må føres i selvangivelsen.

Reise mellom hjem og fast arbeidssted kan likevel dekkes skattefritt i to særlige situasjoner:

  • Når reisen fra eller til hjemmet representerer start eller avslutning av en tjenestereise, dvs. at en er innom kontoret på vei til eller fra denne tjenestereisen. Oppholdet på kontoret må da være ganske kort, og det må ikke utføres alminnelig arbeid under oppholdet.
  • Når arbeidsgiver dekker reisen fra eller til hjemmet på grunn av ekstraordinære forhold i arbeidet, jf. Lignings-ABC «Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser)».

Reglene tar for det første sikte på uforutsette reiseforskyvninger på grunn av oppstått tidsnød, nattarbeid osv. Det kan her tas hensyn til at tilbudet av offentlige kommunikasjonsmidler er dårlig på det aktuelle tidspunktet.

For det andre tar reglene sikte på personer med et så offentlig eksponert arbeid til alle døgnets tider at arbeidsgiver finner det nødvendig å stille skjermet transport til rådighet. Sikkerhetskjøring kan gjelde både tilfeldig og regelmessig transport mellom hjem og fast kontor, i drosje eller i tjenestebil med sjåfør. Statsråder vil normalt ha behov for skjermet transport.

6.6 Bruk av drosje og regler om skatteplikt

Når en politiker får dekket utgifter til bruk av drosje, forutsettes det i utgangspunktet at reisen betraktes som en tjenestereise. Hvis ikke vil utgiftsdekningen anses som skattepliktig.

Dokumentasjon

Det må gå frem av påskrift på drosjeregningen, eller følgeskriv til drosjeregningen, hvilke forhold som gjør at reisen anses som tjenestereise eller som en skattefri reise på grunn av ekstraordinære forhold i arbeidet.

Utgifter til drosje belastes det enkelte departement.

Til dokumentets forside