Veileder til meldingsskjema for politikere

Veiledning for politikere i forbindelse med overgang til ny stilling mv. utenfor statsforvaltningen

Innledning

Statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere kan bli ilagt karantene og saksforbud ved overgang til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, og ved etablering av næringsvirksomhet. Dette følger av lov 19. juni 2015 nr. 70 om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte av 19. juni 2015, trådt i kraft 1. januar 2016 (karanteneloven). Det er oppnevnt en uavhengig nemnd, Karantenenemnda, som avgjør om en politiker skal ilegges karantene og/eller saksforbud.

Melding om overgang til Karantenenemnda

Politikeren har informasjonsplikt om overganger som omfattes av karanteneloven. Informasjonsplikten vil i de fleste tilfeller oppfylles ved at fullstendig utfylt meldingsskjema om overgang sendes Karantenenemnda ved sekretariatet.

Spørsmål om utfylling av meldingsskjemaet kan rettes til sekretariatet for Karantenenemnda.

Utfylt meldingsskjema sendes til: karantenenemnda@kdd.dep.no

Om Karanteneloven

Karantene

En karantene innebærer et tidsbegrenset forbud mot å tiltre ny stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller etablere næringsvirksomhet, jf. karanteneloven § 2 annet ledd.

Vilkårene for å ilegge karantene fremgår av karanteneloven § 6. Karantene kan ilegges etter tre alternative vilkår:

  1. Der det foreligger en konkret forbindelse mellom politikerens tidligere ansvarsområder, arbeidsoppgaver i den politiske stillingen eller bestemte saker som var til behandling i departementet i politikerens funksjonstid, og interessene til den virksomheten politikeren blir tilknyttet eller etablerer, jf. karanteneloven § 6 bokstav a.
  2. Politikerens tidligere ansvar og arbeidsoppgaver har gitt eller kan gi virksomheten politikeren blir tilknyttet eller etablerer særlige fordeler, jf. karanteneloven § 6 bokstav b.
  3. Der overgangen på annen måte kan være egnet til å svekke tilliten til forvaltningen generelt, jf. karanteneloven § 6 bokstav c.

Karantene kan bare ilegges i særlige tilfeller. Karantene kan ikke ilegges med mindre det er nødvendig.

Saksforbud

Et saksforbud innebærer et tidsbegrenset forbud mot å involvere seg i bestemte saker eller saksområder, jf. karanteneloven § 2 tredje ledd.
De samme vilkår gjelder for å ilegge saksforbud som for karantene, se karanteneloven § 7. En karantene innebærer et større inngrep enn et saksforbud. Saksforbud kan benyttes som alternativ til karantene dersom det er hensiktsmessig og nødvendig. Saksforbud kan ilegges for statsråder, statssekretærer og også for politiske rådgivere, selv om de ikke har hatt ansvar for bestemte saksområder. Det vil være aktuelt i tilfelle der de har bred – og av og til inngående – kunnskap om bestemte sakser som har vært til behandling i deres funksjonstid.

Karantene og saksforbud - varighet

Regler om varigheten til karantene og saksforbud fremgår av karantenelovens § 6 og § 7.

Karantene kan ilegges for maksimalt seks måneder fra fratredelsestidspunktet. Varigheten på saksforbud kan være opp til 12 måneder fra fratredelsestidspunktet.

Når særlig tungtveiende hensyn tilsier det, kan saksforbud ilegges i inntil 12 måneder i tillegg til karantene på 6 måneder. Dette innebærer at den totale varigheten på saksforbudet og karantene er 18 måneder regnet fra fratredelsestidspunktet.

Politikerens informasjonsplikt

Informasjonsplikten gjelder alle overganger til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen og all etablering av næringsvirksomhet. Informasjonsplikten gjelder i tolv måneder etter fratreden som politiker, jf. karanteneloven § 5 annet ledd. Det er ikke informasjonsplikt for overgang til stillinger i statlige virksomheter som er en del av statsforvaltningen.
Karanteneloven gjelder ikke for overgang til partipolitisk arbeid eller politiske verv i Stortinget, kommuner og fylkeskommuner, jf. karanteneloven § 1 tredje ledd. Det er derfor ikke informasjonsplikt for disse overgangene.

Politikeren må gi Karantenenemnden nødvendig informasjon om overgangen senest tre uker før overgangen. Politikeren skal gi de de opplysningene Karantenenemnda trenger for å fatte vedtak. Dette inkluderer opplysninger om embetet eller stillingene som politiker og den nye stillingen, vervet eller virksomheten.

Meldingsskjemaet vil dekke de opplysninger som i de fleste tilfeller er nødvendige for å behandle saken. I konkrete tilfeller kan det likevel oppstå et behov for å innhente supplerende informasjon. Informasjonsplikten vil også gjelde slike tilleggsopplysninger.

Karantenenemndas frist for å fatte vedtak

Karantenenemnda har frist på to uker til å treffe vedtak om å ilegge karantene og saksforbud.

Saksbehandlingsfristen på to uker begynner å løpe når Karantenenemnda har mottatt nødvendige opplysninger til å behandle saken, jf. karanteneloven § 9 første ledd første punktum, samt forskrift til karanteneloven § 1 første ledd.

Fristen blir forlenget dersom:

  • Karantenenemnda mottar nødvendige opplysninger på lørdag, søndag eller lovbestemt helligdag eller høgtidsdag regnes fristen fra førstkommende virkedag, jf. karantenelovens forskrift § 1 annet ledd.
  • Det er lovbestemt helligdag eller høgtidsdager i perioden hvor to-ukersfristen gjelder. Da blir fristen forlenget med like mange virkedager, jf. karantenelovens forskrift § 1 tredje ledd.

I praksis informerer sekretariatet politikeren om når fristen regnes fra, og hvilken saksbehandlingsfrist som gjelder i den enkelte saken.

Forbud mot å tiltre i stilling, verv eller etablere næringsvirksomhet før saken er ferdigbehandlet

Politikeren kan ikke tiltre stilling eller verv, eller etablere næringsvirksomhet, før Karantenenemnda har truffet endelig vedtak i saken, jf. karanteneloven § 9 første ledd annet punktum. 

Dersom saken gjelder etablering av næringsvirksomhet, innebærer ikke bestemmelsen et forbud mot å foreta administrative handlinger som er nødvendige for å etablere selskapet.

Brudd på informasjonsplikten og forbudet mot å tiltre før saken er ferdigbehandlet

Ved brudd på de plikter som er gitt i eller i medhold av karanteneloven eller vedtak fattet etter loven, gir karanteneloven § § 18-20 hjemmel til å gi pålegg om å bringe det ulovlige forholdet til opphør, å ilegge tvangsmulkt, fremme krav om inndragning av inntekt oppnådd som følge av overtredelsen og/eller ilegge et overtredelsesgebyr.

Karantenenemndas veiledningsplikt

Karantenenemnda har alminnelig veiledningsplikt. Det nærmere innholdet i veiledningsplikten fremgår av forvaltningsloven § 11:

Etter forespørsel fra en part og ellers når sakens art eller partens forhold gir grunn til det, skal forvaltningsorganet gi veiledning om:

  1. gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende saksområde, og
  2. regler for saksbehandlingen, særlig om parters rettigheter og plikter etter forvaltningsloven. Om mulig bør forvaltningsorganet også peke på omstendigheter som i det konkrete tilfellet særlig kan få betydning for resultatet.

Sekretariatet mottar henvendelser om veiledning på vegne av Karantenenemnda.

Taushetsplikt og offentlighet

Forvaltningslovens taushetsplikt vil gjelde de opplysninger som gis nemnda i meldingsskjemaet. I hovedtrekk omfatter taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 følgende:

  • Noens personlige forhold
  • Tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår

Offentleglova gjelder for Karantenenemndas virksomhet. Innsynsbegjæringer behandles på alminnelig måte etter lovens bestemmelser.