Statens personalhåndbok

Statens personalhåndbok (SPH) er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten. Her finner du oppdatert informasjon om lov, avtaler, administrative bestemmelser og annet regelverk som setter rammer for og regulerer rettigheter og plikter for alle som er ansatt eller søker stilling i staten.

Fra 1. april 2014 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet gitt Lovdata i oppgave å forvalte og publisere Statens personalhåndbok (SPH) og å kunngjøre personalmeldinger (PM). Den elektroniske versjonen lovdata.no/sph oppdateres løpende.

Opphør av trykking av Statens personalhåndbok

Trykking og distribusjon av papirutgaven av Statens personanalhåndbok opphørte fra 2015. SPH publiseres elektronisk på Lovdatas åpne nettsted lovdata.no og i Lovdatas løsning for profesjonelle, Lovdata Pro.

Varsel om nye personalmeldinger på e-post 

Når det gjøres endringere i SPH, skrives det en personalmelding (PM) for å informere om dette. PM kan også sendes ut for å orientere om andre viktige nyheter. Gjennom Lovdatas side er det mulig å abonnere på varsel om nye personalmeldinger på e-post.

Tidligere utgaver av Statens personalhåndbok:

Se også: