Forskrift til lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven)

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2015 nr. 70 om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven) § 3, § 4, § 9, § 18 og § 20, jf. delegeringsvedtak 25. september 2015 nr. 1086.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov