Skjerper inn og klargjør retningslinjer om aksjehandel

Statsministerens kontor oppdaterer Håndbok for politisk ledelse og skjerper retningslinjene for kjøp og salg av aksjer for politikere i regjeringsapparatet. Hvis politikerne har aksjer når de tiltrer, kan de velge mellom å selge dem, «fryse» eierskapet eller få noen andre til å forvalte aksjene. I håndboka blir det også tydeligere hva en politiker skal gjøre dersom ektefellen eier aksjer.

– Denne sommeren har vi hatt flere saker om habilitet. I lys av dette varslet jeg at vi ville se nærmere på retningslinjene for kjøp og salg av aksjer. Nå har vi gjort det. I tillegg har vi fått en grundig vurdering fra Lovavdelingen, som er lagt til grunn for de nye retningslinjene. Endringene skal blant annet gjøre det lettere å gjøre gode vurderinger knyttet til habilitet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Endringene i retningslinjene for kjøp og salg av aksjer for politikere i regjeringsapparatet gjelder fra i dag.

Ikke totalforbud mot aksjehandel

– I de nye reglene for aksjehandel har det vært viktig å ivareta to hensyn: Reglene skal være strenge nok til at vi forebygger interessekonflikter og forhindrer inhabilitetssaker. Samtidig skal det være mulig å ha politiske verv selv om man har eierskap i næringslivet eller engasjement i norsk verdiskaping. Bred rekruttering til politiske verv er en viktig demokratisk verdi, sier Støre.

Med de nye retningslinjene må politikere ta et valg ved tiltredelse: å selge, fryse eierskapet eller delegere bort forvaltningen av aksjene. Dersom personen velger å selge, må salget gjennomføres snarest mulig. Etter at salget er gjennomført vil man da unngå habilitetsproblemstillinger knyttet til selskapet. I mange tilfeller er det ikke ønskelig å måtte selge seg ut av for eksempel en familiebedrift. Da kan det være aktuelt å fryse aksjene, det betyr at man hverken kan kjøpe eller selge. Det siste alternativet er en forvalterordning. Det kan være aktuelt for dem som har en omfattende virksomhet med mange selskaper der det ofte må tas investeringsbeslutninger. Da kan forvaltningen av aksjene settes ut til en profesjonell og uavhengig part.

– Politikere bestemmer selv over egen privatøkonomi og kan i utgangspunktet investere fritt som alle andre. Men samtidig er det gode grunner til at politisk ledelse har noen begrensninger i retten til å investere, det handler om å unngå rollekonflikter og kryssende interesser. Det er avgjørende at folk har tillit til beslutningene vi fatter er til det beste for felleskapet, sier statsministeren.

Det er en rekke regler som gjelder for alle som kjøper og selger aksjer, som innsidereglene og habilitetsreglene.

– Vi politikere er helt avhengig av tillit, og derfor må vi være ekstra aktsomme med våre økonomiske disposisjoner. Derfor er det viktig at det er åpenhet om hvilke aksjer og økonomiske interesser vi har. Eierskap og økonomiske interesser skal registreres i Stortingets i tråd med de reglene som Stortinget til enhver tid fastsetter, sier Støre.

 

Dette er alle endringene i den nye versjonen av Håndbok for politisk ledelse

Endring i forordet

Endringer i Håndbokens forord som tydeliggjøring av hva håndboken er og om plikten regjeringspolitikerne har til å gjøre seg kjent med og følge reglement og retningslinjer i den.

Endring i kapittel om regler som ivaretar tillit

Endringer i omtalen i kapittel 4 «Sentrale rettsregler og retningslinjer som skal sikre tillit».

Endring i punktet om kjøp og salg av finansielle instrumenter

Punkt 4.5 «Retningslinjer for kjøp og salg av finansielle instrumenter» og vedlegg 1 med samme tittel er erstattet med to nye punkter i håndboken:

  • «Regler og rutiner om behandling av innsideinformasjon», nytt punkt 4.4
  • «Retningslinjer for eierskap, kjøp og salg av aksjer og andre finansielle instrumenter», nytt punkt 4.5

Punkt 4.4 «Regler og rutiner om behandling av innsideinformasjon» er en kortfattet beskrivelse av hva disse reglene gjelder, samt de viktigste forbudene og påbudene som følger av regelverket.

Punktet 4.5 «Retningslinjer for eierskap, kjøp og salg av aksjer og andre finansielle instrumenter» er skrevet på nytt og betydelig utvidet.

Politikeren kan 1) selge sine aksjer/finansielle instrumenter, 2) samtykke til en frys av aksjene/de finansielle instrumentene eller 3) overlate forvaltningen til en uavhengig tredjepart (forvalter)

Statsministerens pressemøte om saken 30. august 2023

Nett-tv Statsministeren tilgjengeleg for pressa

Se sendingen her

Se sendingen her