Forord

«Kongen i statsråd» er navnet på møtet hvor regjeringen under ledelse av kongen samles og treffer avgjørelser. Møtene finner normalt sted på Slottet hver fredag kl. 11.00. «Kongen i statsråd», også kalt «statsråd», er det øverste forvaltningsorganet i Norge.

Saker som skal behandles i statsråd forberedes og fremmes av et departement eller av Statsministerens kontor.

Statsministerens kontor er sekretariat for møtet i statsråd. Statsministerens kontor mottar jevnlig spørsmål fra departementene om saker som skal behandles i statsråd. For å bistå departementene i arbeidet med statsrådsaker har Statsministerens kontor utarbeidet disse retningslinjene. Retningslinjene gir veiledning til forberedelse, behandling og oppfølging av saker i statsråd. Målet er at retningslinjene skal bidra til at statsrådsakene er godt forberedt og skal sikre en mest mulig ensartet utforming av sakene. Retningslinjene er veiledende, og avvik fra dem innebærer ikke i seg selv saksbehandlingsfeil som kan påberopes i en forvaltningssak.

Disse retningslinjene, «Om Kongen i statsråd», er et resultat av en omfattende revisjon av de tidligere retningslinjene «Om statsråd». Målet med revisjonen har vært å gi en mer samlet og mest mulig kronologisk fremstilling av de spørsmålene som må vurderes for saker som skal behandles av Kongen i statsråd. For å unngå dobbeltbehandling av stoff som omtales i andre publikasjoner er disse retningslinjene noe nedkortet sammenlignet med de tidligere retningslinjene «Om statsråd». Skifte av regjeringer er heller ikke omtalt, om dette vises til alminnelig statsrettslig litteratur.

Målgruppen for disse retningslinjene er ansatte i departementene. Retningslinjene er relevante for ledere som skal kvalitetssikre og godkjenne saker, saksbehandlere i fagavdelinger som forbereder saker, og ansatte ved forværelser som har praktiske oppgaver knyttet til oppmelding og oppfølging av saker til statsråd. Retningslinjene er inndelt slik:


Kapittel 1 til 10 redegjørfor sentrale begreper og prosesser knyttet til statsråd.

Kapittel 11 redegjør for spørsmål som må vurderes før en sak meldes opp til statsråd.

Kapitell 12 gir en generell redegjørelse for utformingen av en kongelig resolusjon.

Kapittel 13 redegjør for ulike sakstyper som behandles i statsråd og for utformingen av kongelige resolusjoner i ulike sakstyper.

Kapittel 14 til 16 redegjør det for enkelte særskilte spørsmål og temaer.

Vedlegg I til retningslinjene er en rutinebeskrivelse for oppmelding mv. av saker til statsråd.

Vedlegg II til X er eksempler på kongelige resolusjoner i ulike sakstyper.

Vedlegg XI til XIV gir eksempler knyttet til enkelte særskilte temaer.

Når «Kongen» skrives med stor forbokstav i disse retningslinjene, menes Kongen som institusjon. Skrives «kongen» med liten forbokstav, siktes det til Hans Majestet Kongen, det vil si Norges monark på det aktuelle tidspunktet.

Alle eksempler i retningslinjene og vedlegg er fiktive.

Den til enhver tid siste oppdaterte versjonen av retningslinjene er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Det trykkes enkelte fysiske eksemplarer, men ikke etter hver oppdatering. Fysiske eksemplarer kan derfor være utdaterte. Statsministerens kontor utgir også publikasjonene nevnt under. Disse gir også viktig informasjon og veiledning til politisk ledelse og embetsverk i departementene:


Om r-konferanser

Regjeringens forhold til Stortinget

Håndbok for politisk ledelse

Anne Nafstad Lyftingsmo

regjeringsråd

Ajourført august 2023

Til forsiden