8 Proposisjoner og meldinger som ikke er ferdig behandlet av Stortinget ved utløpet av en valgperiode

8.1 Behandling av proposisjoner og meldinger innenfor en valgperiode

Proposisjoner og meldinger som ikke kommer til behandling av det Stortinget de er framsatt for, ligger over til neste Storting i samme valgperiode og tas til behandling uten at de framsettes på ny.

8.2 Behandling av proposisjoner og meldinger etter stortingsvalg

Det hender at Stortinget ikke har ferdigbehandlet proposisjoner i den valgperioden der de ble overbrakt. Presidentskapet kan foreslå at de blir tatt til behandling i den nye valgperioden etter at uttalelse er innhentet fra regjeringen. Tilsvarende gjelder meldinger til Stortinget som ikke er ferdigbehandlet av Stortinget i den valgperioden der de ble referert i stortingsmøte (Stortingets forretningsorden § 48 første ledd).

Statsministerens kontor forbereder uttalelse fra regjeringen om hvilke proposisjoner og meldinger som bør tas til behandling. Dette gjøres ved at Statsministerens kontor innhenter forslag fra alle departementene. Forslagene blir deretter behandlet i en regjeringskonferanse.

Regjeringens uttalelse meddeles Stortingets presidentskap i brev med en vedlagt liste. I praksis vil Stortinget følge regjeringens råd om hvilke saker som skal tas under behandling. Det er derfor ikke nødvendig at regjeringen fremmer egne trekkmeldinger etter et valg, så lenge saken ikke føres opp på listen over saker som den ønsker tatt under behandling. Men føres en sak først på listen, og regjeringen senere vil trekke den, må dette gjøres ved en trekkmelding (se kapittel 7).

Til dokumentets forside