8 Hvordan gjennomføres forberedende statsråd?

Før det enkelte statsrådsmøte, avholdes det et møte i regjeringen hvor statsrådene gjennomgår saker som er meldt opp til det aktuelle statsrådet. Dette møtet kalles «forberedende statsråd». Forberedende statsråd holdes vanligvis dagen før statsråd i tilknytning til torsdagens regjeringskonferanse. Dersom dette ikke passer, holdes forberedende statsråd på Slottet rett i forkant av statsrådsmøtet. Det er ingen krav til antall statsråder som må være til stede i forberedende statsråd. Dersom en statsråd ikke er til stede, gjennomgås vedkommendes saker av en annen statsråd.

Formålet med forberedende statsråd er å avklare at sakene som er meldt opp er ferdigbehandlet og at statsrådene er habile til å delta i behandlingen, se punkt 11.3. Statsrådene leser opp tilrådingen i sakene de vil legge frem i statsråd, se kapittel 3 om statsrådslisten. Statsråden må være forberedt på å kunne svare på spørsmål og gi supplerende opplysninger om sakene som fremmes av vedkommendes departement. Departementet må derfor vurdere om sakens kompleksitet mv. tilsier at statsråden bør få talepunkter til sakene, se også kapittel 9.

Dersom det viser seg at saken trenger en mer inngående drøfting, blir den normalt utsatt og henvist til behandling i en regjeringskonferanse.

Til forsiden