12 Kongelige resolusjoner om fastsetting av forskrifter

12.1 Når forskrift skal benyttes

Et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer, skal vedtas som forskrift. Definisjonen av forskrift følger av forvaltningsloven (lov 10. februar 1967) § 2 første ledd bokstav c, jf. bokstav a. Adgangen til å vedta noe som forskrift uten at forskriften har hjemmel i lov, vil begrenses av legalitetsprinsippet. Heftet «Lovteknikk og lovforberedelse» (publikasjonskode: G-0027) inneholder en nærmere veiledning om når forskriftsformen skal benyttes, saksforberedelse mv.

12.2 Overskrift i resolusjoner om forskrifter

Dersom en forskrift skal fastsettes av Kongen i statsråd, skal overskriften i den kongelige resolusjonen inneholde en opplysning om at det gjelder en forskrift.

Eksempel:

«Forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer …»

Regelverk som innholdsmessig er en forskrift, skal betegnes som en forskrift (forvaltningsloven § 38 første ledd bokstav d). Betegnelser som krav, ordning, reglement, godkjenning, vedtekter, instruks eller lignende må derfor ikke brukes hvis regelverkets innhold faller inn under forskriftsdefinisjonen i forvaltningsloven.

12.3 Utforming av foredraget til kongelige resolusjoner om fastsettelse av forskrifter

Innledningen i foredraget skal redegjøre for hva saken gjelder og for at obligatoriske skritt i saksbehandlingen er gjennomført. Det gjelder for eksempel alminnelig høring, se forvaltningsloven § 37 og utredningsinstruksen punkt 3-3, og foreleggelse for Finansdepartementet og andre berørte departementer.

Alminnelige og spesielle motiver tas med i den utstrekning fagdepartementene ser at det kan være nyttig. Det kan eksempelvis være for å redegjøre for avveiningene som ligger bak forskriften, eller for å gi veiledning om hvordan forskriften skal forstås og anvendes. Omfanget av motivene bør tilpasses forskriftenes kompleksitet. For forskrifter av stor allmenn interesse bør det gis en mer utfyllende beskrivelse av motivene.

Foredraget må skrives slik at det senere kan offentliggjøres sammen med forskriften (om offentliggjøring se kapittel 18). Resolusjonen med foredraget kan publiseres på regjeringen.no, eventuelt inntas i rundskriv.

12.4 Tilrådingsposten til forskrifter

I tilrådingsposten skal det alltid vises til vedlagte forslag. Dette gjelder selv om forskriften er kort:

Justis- og beredskapsdepartementet

t i l r å r :

Forskrift om fjernmøter og fjernavhør i straffesaker fastsettes i samsvar med vedlagte forslag.

Forskriften i forslaget skal være utformet og bygd opp i samsvar med anbefalingene i heftet «Lovteknikk og lovforberedelse».

Bestemmelser om ikraftsetting, opphevelse av tidligere forskrifter og fastsettelse av overgangsregler tas inn som en del av det vedlagte forskriftsforslaget og føres ikke opp i tilrådingsposten som selvstendige vedtakspunkter.

12.4.1 Eksempler på tilrådingspost og vedlegg ved fastsetting av ny forskrift

Tilrådingsposten og det vedlagte forskriftsforslaget kan skrives slik:

Forskrift om fjernmøter og fjernavhør i straffesaker

(Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. august 2011 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 109 a annet ledd og § 185 tredje ledd. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet.)

§ 1 ……..

§ 2 …….

§ 3 ……..

§ 4 Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. september 2011.

Skal forskriften avløse en tidligere forskrift, tas dette med i endringsforskriften:

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tid oppheves forskrift 22. juli1999 nr. 126 om ………...

12.4.2 Eksempel på tilrådingspost med vedlegg for endringsforskrift

Dersom det dreier seg om en endringsforskrift, benyttes følgende formuleringer:

Justis- og beredskapsdepartementet

t i l r å r :

Forskrift om endring i forskrift 12. august 2011 nr. 835 om fjernmøter og fjernavhør i straffesaker fastsettes i samsvar med vedlagte forslag.

Vedlagt forslag skrives på eget ark slik:

Forskrift om endring i forskrift 12. august 2011 nr. 835 om fjernmøter og fjernavhør i straffesaker

(Fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mars 2012 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker § 93 c annet ledd. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet.)

I

I forskrift 12. august 2011 nr. 835 om fjernmøter og fjernavhør i straffesaker gjøres følgende endringer:

Ny § 4 skal lyde:

……………

……………

Nåværende § 4 blir ny § 5.

II

Forskriften trer i kraft 1. mai 2012..

Dersom forskriften erstatter en tidligere forskrift tas opphevelsen av den gamle inn i den nye forskriften i en paragraf til slutt på samme måte som i lovforslag.

Til dokumentets forside