2 Hva er en kongelig resolusjon?

En kongelig resolusjon er avgjørelsesgrunnlaget, det vil si saksdokumentet, for en avgjørelse i statsråd. Betegnelsen «kongelig resolusjon» brukes uavhengig av om det er kongen eller kronprinsen som leder det aktuelle statsrådsmøtet.

Det er bare når det skal fremmes en proposisjon eller melding for Stortinget at det ikke skal utarbeides en kongelig resolusjon, se punkt 13.2. Da er det innholdet i den aktuelle proposisjonen eller meldingen som utgjør saksgrunnlaget for avgjørelsen i statsråd. I alle andre saker som fremmes i statsråd skal det skrives en kongelig resolusjon.

Det er departementet som har det konstitusjonelle ansvaret for saksområdet saken gjelder som skal skrive og fremme den kongelige resolusjonen, se punkt 11.2. Saker om inngåelse av nye folkerettslige avtaler fremmes imidlertid av Utenriksdepartementet, se punkt 13.6.

Kongen i statsråd fatter ulike typer avgjørelser. Kongelige resolusjoner varierer derfor både i form, innhold og lengde. I kapittel 12 redegjøres det for generelle krav til utformingen av kongelige resolusjoner, og i kapittel 13 redegjøres det nærmere for ulike sakstyper som skal behandles i statsråd, herunder utformingen av disse kongelige resolusjonene.

Til forsiden