15 Samtykke til overskridelser av gitte bevilgninger ved kongelig resolusjon

15.1 Hjemmel

I løpet av et budsjettår kan det oppstå behov for å overskride en gitt bevilgning, eller dekke uforutsette og nødvendige utgifter til tiltak det ikke er gitt bevilgning til i vedkommende år.

Etter bevilgningsreglementet § 11 annet ledd, (se hefte om «Statlig budsjettarbeid») kan Kongen i slike tilfeller samtykke i at utgifter for inntil fem millioner kroner blir pådratt og dekket når utgiften er uforutsett og nødvendig. Dersom det av prinsipielle eller politiske grunner er usikkert om Stortinget vil slutte seg til et bevilgningsforslag, bør saken likevel forelegges Stortinget selv om beløpet ikke er så stort.

Kongen kan etter § 11 annet ledd også samtykke i at det pådras utgifter for større beløp, men det er da et tilleggsvilkår at det er uomgjengelig nødvendig å pådra utgifter før Stortinget kan gi tilleggsbevilgning. I slike tilfeller må det fremmes forslag om tilleggsbevilgning så snart som mulig. Inntil Stortinget har vedtatt ny bevilgning, må utgiftene begrenses til det som er strengt nødvendig. Slike hastesaker kan være helt nødvendige tiltak på grunn av brann, ulykker eller andre akutte situasjoner. Det kan også gjelde forpliktelser som oppstår ved dom eller voldgift, og hvor forfall inntrer før Stortinget kan fatte vedtak. Kongens myndighet er i slike situasjoner ikke begrenset til noe bestemt beløp.

Etter § 11 femte ledd kan Kongen også samtykke i at staten pådras forpliktelser for framtidige budsjettår på samme vilkår som gjelder for samtykke til å pådra utgifter i budsjettåret uten bevilgningsmessig dekning.

15.2 Saksbehandling

Saker om tillegg til gitte bevilgninger fremmes for statsråd av fagdepartementet. Slike saker skal imidlertid først legges fram for Finansdepartementet, som tar standpunkt til om slikt tillegg bør gis. Det må fremgå av foredraget at dette er gjort. I denne forbindelse tas det også standpunkt til om Finansdepartementet selv kan samtykke i overskridelse, eller om samtykke må gis ved kongelig resolusjon eller bevilgning av Stortinget. Fagdepartementene bør imidlertid selv først vurdere disse spørsmålene. Slike saker må dessuten også legges fram for regjeringen i form av et r-notat (se hefte «Om r-konferanser»).

15.3 Utforming av foredraget

I foredraget må fagdepartementet begrunne behovet for å pådra utgifter ut over de gitte bevilgningene. Dersom det legges opp til å dekke merutgiften ved tilsvarende innsparinger under andre budsjettposter, skal det også redegjøres for dette.

15.4 Tilrådingsposten

Dersom det legges opp til å overskride en gitt bevilgning, bør tilrådingsposten utformes slik:

Landbruks- og matdepartementet

t i l r å r :

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2009 under kapittel …, post …, overskrides med inntil kr …

Dersom det er forutsatt at overskridelsen skal dekkes opp ved tilsvarende innsparing under en annen budsjettpost, utformes tilrådingen slik:

Landbruks- og matdepartementet

t i l r å r :

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2009 under kapittel …, post …, over­skrides med inntil kr …, mot tilsvarende innsparing av bevilgningen under kapittel …(eventuelt samme kapittel) … post …

Dersom det er tale om å pådra en utgift til et tiltak som ikke naturlig kan utgiftsføres under en eksisterende budsjettpost, utformes tilrådingen slik:

Landbruks- og matdepartementet

t i l r å r :

I statsregnskapet for 2009 utgiftsføres uten bevilgning inntil kr … under kapittel …, post … (ny).

I sistnevnte tilfelle må fagdepartementet innhente Finansdepartementets samtykke til å benytte den spesielle posten.

Til dokumentets forside