6 Kan det gis informasjon om og i innsyn i dokumenter i statsrådsaker?

Det må ikke gis informasjon om saker som skal behandles i statsråd før sakene er avgjort i statsrådsmøtet. Offentlig omtale av en sak som enda ikke er avgjort i statsråd, krever uttrykkelig samtykke fra Statsministerens kontor.

For saker som publiseres på «Offisielt fra statsråd» på regjeringen.no vil publiseringen av saken der bekrefte at saken er avgjort. Enkelte sakstyper publiseres ikke, se punkt 11.8.

Kongen i statsråd er et forvaltningsorgan, og krav om innsyn i saksdokumentene i statsrådsaker (kongelige resolusjoner, statsrådslister, statsrådsprotokoller mv.) skal vurderes på vanlig måte etter reglene i offentleglova, miljøinformasjonsloven, forvaltningsloven kapittel 4 og 5 (partsinnsyn) e.a.

Frem til statsrådsbehandlingen er gjennomført er alle saksdokumenter til saker som skal behandles ansett som «organinterne dokumenter» som Kongen i statsråd som organ har «utarbeidd for si eiga interne saksførebuing», jf. offentleglova § 14 første ledd. Dokumentene kan derfor unntas offentlighet med hjemmel i denne bestemmelsen. Dokumenter i en sak som skal behandles i statsråd sendes enkelte ganger på departementsforeleggelse, for eksempel utkast til en proposisjon, se punkt 11.6. For slike dokumenter er den aktuelle unntaksbestemmelsen offentleglova § 15 første ledd annet punktum eller offentleglova § 15 tredje ledd. Det utvises ikke meroffentlighet for dokumenter i saker som skal behandles i statsråd før saken er ferdig behandlet.

Etter at en sak er behandlet i statsråd, er ikke dokumentene lenger organinterne, jf. offentleglova § 14 annet ledd bokstav c. Krav om innsyn i dokumentene må vurderes på vanlig måte, herunder om dokumenter eller opplysninger skal eller kan unntas offentlighet, se for eksempel offentleglova kapittel 3. Det er departementet som fremmer en sak i statsråd som håndterer krav om innsyn i den kongelige resolusjonen. Innsynskrav skal rettes til vedkommende departement.

Til forsiden