16 Klager til Kongen i statsråd og nådesaker

16.1 Klagesaker

Etter forvaltningsloven (lov 10. februar 1967) § 28 er hovedregelen at et vedtak kan påklages til det forvaltningsorganet som er nærmest overordnet. Klageinstansens vedtak i en klagesak kan som utgangspunkt ikke påklages videre. Dette innebærer at dersom et vedtak truffet av et direktorat blir påklaget til departementet, er departementets avgjørelse endelig og kan ikke påklages videre til statsrådet.

Kravet om behandling i to instanser gjør imidlertid at en klage på enkeltvedtak som er truffet av departementet i første instans, må behandles av Kongen i statsråd. I forskrift til forvaltningsloven (15. desember 2006 nr. 1456 kapittel 7) er det fastsatt innskrenkninger i adgangen til å klage til Kongen i statsråd for visse nærmere angitte saksområder. Forskriften er vedtatt for å hindre at statsrådet får en rekke enkeltsaker til behandling. Det er i den forbindelse også viktig at departementene nøye vurderer om vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages.

Dersom et enkeltvedtak påklages til Kongen i statsråd, skal fagdepartementet på ordinær måte forberede klagesaken etter reglene i forvaltningsloven § 33. Fagdepartementet vurderer om vilkårene for å fremme klagen er oppfylt. Er grunnlaget for avvisning til stede, treffer fagdepartementet vedtak om avvisning. Avvisningsvedtak kan ikke påklages til Kongen i statsråd (se forvaltningsloven § 28 tredje ledd bokstav c og forvaltningslovforskriften § 22 bokstav a).

Etter forvaltningsloven § 33 skal departementet blant annet vurdere om det er grunnlag for å omgjøre det påklagede vedtaket. Klagesaken blir da gjenstand for en fornyet behandling i departementet, og departements ledelse blir trukket inn. Bør vedtaket omgjøres, gjøres dette uten at saken legges fram for Kongen i statsråd. Det er altså bare i de tilfeller der fagdepartementet finner at klagen ikke kan tas til følge at den legges fram for statsrådet. Dersom behandlingen i forberedende statsråd (se punkt 1.9) fører til at klagen tas til følge, returneres saken til fagdepartementet. Fagdepartementet behandler omgjøringsaken på ny og treffer nytt vedtak i saken. Ettersom en eventuell innvilgelse av klagen formelt sett alltid vil komme fra departementet, mens Kongen i statsråd alltid vil være vedtaksinstansen for klagene, vil det utad kunne fremstå som om alle klager til statsråd avvises.

Når en klagesak blir behandlet i statsråd, må foredraget gi en fyllestgjørende beskrivelse av saksforholdet, hvilken del av vedtaket som er påklaget, tidligere avgjørelser i saken, partenes hovedargumenter og de avveiningene departement har gjort. Dersom det helt unntaksvis er klagerett på en beslutning som ikke er enkeltvedtak, utformes resolusjonen slik at begrepet «vedtak» unngås.

Resolusjonen formuleres slik at den tilfredsstiller kravene til begrunnelse i forvaltningsloven §§ 24 og 25. For at den kongelige resolusjonen skal bli oversiktlig og leservennlig, bør den deles opp med nummererte underoverskrifter.

Foredraget og tilrådingsposten bør så framt det er mulig, skrives slik at hele eller deler av den kongelige resolusjonen kan offentliggjøres etter at den er behandlet i statsråd. For eksempel bør ikke det konkrete innholdet i et dokument gjengis i innsynsak, dersom forslaget er at klagen skal avslås.

Lovgitte krav til saksbehandlingstiden gjelder også når departementene forbereder klagesaker til Kongen i statsråd. Dette vil si at saker om enkeltvedtak skal fremmes «uten ugrunnet opphold», jf. forvaltningsloven § 11 a. Når det gjelder de særlige krav til saksbehandlingstiden som gjelder innsynssaker, vises det til offentleglova § 32 tredje ledd (se Justis- og beredskapsdepartementets «Rettleiar til offentleglova», punkt 10.3).

16.2 Nådesaker

Med hjemmel i Grunnloven § 20 første ledd har Kongen i statsråd adgang til å benåde forbrytere. Kompetansen til å innvilge søknader om benådning kan ikke delegeres videre, men Grunnloven § 20 stenger ikke for å delegere kompetansen til å avslå slike søknader. Ved kongelig resolusjon 5. juni 1981 (fremmet av Justis- og politidepartementet) er denne kompetansen delegert til Justisdepartementet. Justisdepartementets vedtak om å avslå søknad om nåde kan påklages til Kongen i statsråd.

Til dokumentets forside