4 Hva er «statsrådets protokoller»?

«Statsrådets protokoller» er en fellesbetegnelse på: 1) de såkalte «referatprotokollene», som utarbeides av det enkelte departement og inneholder departementets egne kongelige resolusjoner (nå betegnet som «resolusjonssamlingen», se kapittel 5), og 2) «vedtaksprotokollen», som inneholder tilrådingen i alle saker som ble behandlet i statsrådsmøtet og utarbeides av Statsministerens kontor.

Det følger av Grunnloven § 75 bokstav f at Stortinget skal «la seg forelegge statsrådets protokoller og alle offentlige innberetninger og papirer». I Stortingets forretningsorden § 14 nr. 8 fastsettes det blant annet at kontroll- og konstitusjonskomiteen skal gjennomgå og gi innstilling til Stortinget om «Statsrådets protokoller mv., jf. Grunnloven § 75 bokstav f». Alle saker som avgjøres av Kongen i statsråd er altså underlagt parlamentarisk kontroll ved at kontroll- og konstitusjonskomiteen gjennomgår statsrådets protokoller.

Det følger av Instruks for Regjeringen 23. mars 1909 § 4 nr. 4:

«Statssekretæren har til sådan tid og på sådan måte, som statsrådets formann bestemmer, å fremlegge protokoll over de i statsråd avgjorte saker. Protokollen føres særskilt for hvert statsråd. Ethvert medlem av statsrådet kan kreve protokollen oplest eller på annen måte forvisse sig om, at det statssekretæren har innført, er overensstemmende med, hvad der i statsråd er besluttet. Statssekretæren, parafererer protokollen og er dermed ansvarlig for, at den er overensstemmende med de av Kongen eller den Midlertidige Regjering fattede avgjørelser».

Det er i dag «statsrådssekretæren», det vil si regjeringsråden eller dennes stedfortreder ved Statsministerens kontor, som ivaretar denne oppgaven, se punkt 10.2.

Til forsiden