7 Tilbaketrekking eller bruk av tilleggsproposisjoner

Oppdages det feil i framlegget til det årlige budsjettforslaget (Prop.1) før finansministeren har holdt finanstalen, rettes feilen ved at den aktuelle proposisjonen behandles på ny i statsråd før offentliggjøring.

Stortingets presidentskap har i Innst. S. nr. 168 (1998–99) lagt til grunn at en proposisjon formelt sett kan trekkes tilbake ved kongelig resolusjon så lenge den ikke er overbrakt til Stortinget. Det samme gjelder for meldinger som ikke har vært referert i et stortingsmøte.

Normalt offentliggjøres og overbringes/refereres de de aller fleste dokumentene svært raskt etter statsråd. Statsministerens kontor har kommet til at det er uheldig å la en eventuell tilfeldig forsinkelse i Stortinget, være avgjørende for regjeringens videre formelle behandling av saken. Det er viktig at alle på en enkel måte får oversikt over hvilke forslag regjeringen velger å trekke tilbake. Skal en proposisjon eller melding som er offentligjort trekkes tilbake, skal det derfor alltid gjøres ved å fremme en sak for Stortinget, ikke bare ved en kongelig resolusjon.

Trekkes saken helt, gjøres det ved en melding. Tittelen på meldingen vil være «Tilbaketrekning av…» samt full tittel på den proposisjonen eller meldingen som skal trekkes. I meldingen gis det en kort begrunnelse for hvorfor den trekkes.

Eksempel:

Meld. St. 36 (2016–2017) Tilbaketrekning av Meld. St. 20 (2016–2017) Pliktsystemet for torsketrålere

Skal forslaget justeres eller suppleres, fremmes det en tilleggsproposisjon. Tilleggsproposisjonen nummereres som en ordiner proposisjon. Tittelen begynner med å angi at det er et tillegg til en tidligere proposisjon. I tilleggsproposisjonen må det tydelig framgå hvilke deler av forslagene fra den opprinnelige proposisjonen som opprettholdes og hvilke som er nye. Av overskriften i proposisjonen skal det framgå at den er et tillegg til den tidligere proposisjonen. Ved omfattende endringer er det ofte hensiktsmessig å fremme et helt nytt forslag i tilrådingsdelen, slik at det ikke hersker tvil om hva som er regjeringens samlede forslag.

Eksempel:

Tillegg til Prop. 129 S (2016–2017) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017

Skal en ny proposisjon helt erstatte en tidligere proposisjon, kan dette gjøres ved at en i den nye proposisjonen uttrykkelig trekker tilbake forslagene i den første proposisjonen. Tar det lang tid før den nye proposisjonen fremmes, vil det beste være å trekke den første proposisjonen med en melding, for så senere å fremme en ny proposisjon. I meldingen som trekker proposisjonen, kan en opplyse at det senere vil bli fremmet en ny proposisjon.

Dersom det er aktuelt å trekke tilbake en proposisjon eller melding, skal det alltid på forhånd tas kontakt med Statsministerens kontor.

Til dokumentets forside