5 Hva er en resolusjonssamling og en vedtaksprotokoll?

Det følger av Instruks for Regjeringen 23. mars 1909 § 4 nr. 8 at det enkelte departement skal binde inn alle kongelige resolusjoner i saker som departementet fremmer for Kongen i statsråd. Denne innbundne dokumentsamlingen kalles i det følgende for «resolusjonssamlingen» (i Instruksen fra 1909 brukes betegneslen «referatprotokoll», men begrepet er misvisende da samlingen hverken inneholder referater eller protokoller).

Statsministerens kontor utarbeider i forbindelse med hvert statsrådsmøte en protokoll som viser tilrådingen i alle sakene som ble behandlet i det aktuelle statsrådsmøtet. Dette dokumentet kalles «vedtaksprotokollen». Vedtaksprotokollen undertegnes av kongen, alle statsrådene som var til stede i det aktuelle statsrådet og statsrådssekretæren. Vedtaksprotokollen bindes inn av Statsministerens kontor.

De innbundne resolusjonssamlingene fra departementene og vedtaksprotokollen fra Statsministerens kontor.

skal oversendes til Stortinget to ganger i året. Hvert departement er ansvarlig for oversende sin innbundne resolusjonssamling direkte til Stortinget. Nærmere om hva resolusjonssamlingen skal inneholde, hvordan den skal utformes, og når og hvordan den skal oversendes til Stortinget, er beskrevet i vedlegg 1 «Rutinebeskrivelse for oppmelding mv. av saker til statsråd».

Til forsiden