5 Oversendelse og overbringelse til Stortinget

5.1 Oversendelse

Proposisjoner og meldinger blir oversendt fra Statsministerens kontor til Stortingets presidentskap. Oversendelsen skjer som vedlegg til et brev som sendes straks saken har passert statsråd. Øvrige eksemplarer til Stortinget sendes direkte fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Dette gjøres straks etter at «Offisielt fra statsråd» er sendt ut (se punkt 18.1).

For budsjettproposisjonene om høsten, herunder skatte- og avgiftsproposisjonen (Meld. St. 1, Prop. 1 S og Prop. 1 LS) og eventuelle andre proposisjoner knyttet til budsjettframlegget, gjelder det andre regler. Disse dokumentene fremmes i flere statsråd i september, men unntas da først fra offentlighet. Dokumentene offentliggjøres og sendes til Stortinget først samtidig med at finanstalen holdes. Finansdepartementet, i samråd med Statsministerens kontor, fastsetter prosedyre for offentliggjøring av budsjettet. Finansdepartementet sender ut informasjonen om dette til departementene.

5.2 Overbringelse

Proposisjoner overbringes, etter oversendelsen til Stortinget, av en av regjeringens medlemmer under et møte i Stortinget (se § 38 i Stortingets forretningsorden). Overbringelsen består i at en statsråd ved begynnelsen eller slutten av møtet får ordet for å overbringe forslagene ved muntlig å referere proposisjonens tittel. Flere proposisjoner kan overbringes samtidig. Dette gjøres av en statsråd som ellers er til stede i Stortinget den dagen.

Meldinger til Stortinget overbringes ikke, men føres opp på Stortingets dagsorden under punktet referat.

Selv om et dokument ikke formelt er overbrakt eller referert for Stortinget, må regjeringens opplysningsplikt være oppfylt så snart en proposisjon eller melding har passert statsråd og er kommet fram til Stortinget. Stortinget kan ikke velge om det vil motta regjeringens proposisjoner eller meldinger ved ikke å holde møter hvor forslagene formelt kan overbringes.

Til dokumentets forside