Veileder for departementenes styring av Norges forskningsråd

Veilederen setter rammene for departementenes styring av Forskningsrådet for 2024

Kunnskapsdepartementet har ansvaret for etatsstyringen av Norges forskningsråd og for at Forskningsrådet når de målene som er satt for virksomheten. Dette inkluderer fastsetting av prinsippene for sektordepartementenes styring, mens det er det enkelte departement som er ansvarlig for styringen av midlene som kanaliseres igjennom Forskningsrådet. 

Styringsdialogen mellom departementene og Forskningsrådet reguleres gjennom styringssystemet for Norges forskningsråd, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Ambisjonene for styringssystemet er at styringen fra departementene skal:

  • være strategisk og langsiktig
  • ha oppmerksomhet på virkninger og effekter av Forskningsrådets virksomhet
  • ha hensiktsmessig omfang og detaljeringsgrad i styringen av aktiviteter, oppdrag og forskningsområder
  • gjennomføres på en effektiv måte, med mer lik praksis mellom departementene i formen på styring og i rapporteringskrav

Veilederen, som oppdateres årlig, skal legges til grunn for departementenes styring og brukes i styringsdialogen.

Veilederens innhold:

  • Kapittel 1.2 og kapittel 2 beskriver premissene og ambisjonene for styringen.
  • Kapittel 3 beskriver styringssystemet og sammenhengen mellom de ulike elementene som inngår i systemet.
  • Kapittel 4 utyper hvordan styringssystemet operasjonaliseres gjennom mål, strategiske områder og styringsinformasjon.
  • Kapittel 5 og kapittel 6 handler om virksomhetskostnader og  strategiske forskningsprioriteringer (51-posten).
  • Kapittel 7 handler om observatører fra departementene i porteføljestyrene.
  • Kapittel 8 konkretiserer de viktigste formelle dokumentene og møtene i styringsdialogen mellom departementene og Forskningsrådet.

Les hele veilederen her