Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

 • Oversikt over tiltak i tillitsreformen

  26.06.2023 Brosjyre/veiledning Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Erfaringsdeling er viktig i tillitsreformen. Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har derfor i samråd med alle departementene laget en oversikt over et utvalg tiltak som er en del av tillitsreformen.

 • Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027

  20.06.2023 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Fylkeskommunene og kommunene skal følge opp de nasjonale forventningene i planstrategier og

 • Ny veileder for utenrikstjenestens arbeid med tros- og livssynsfrihet

  06.06.2023 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  I Hurdalserklæringen slås det fast at regjeringen vil arbeide for folkestyre og menneskerettighetene, og det skal legges særlig vekt på ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og tros- og livssynsfrihet. Respekt for menneskerettighetene, demokratiske

 • Rammeverk for områdegjennomganger

  03.05.2023 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Formålet med områdegjennomganger er å utrede og foreslå endringer som kan gi bedre måloppnåelse på et budsjettområde og/eller økt handlingsrom i budsjettene. Rammeverket for områdegjennomganger fastsetter rammer for hvordan arbeidet gjennomføres og

 • Rettleiing om desentralisert arbeid i staten

  27.04.2023 Brosjyre/rettleiing Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Digitale løysingar har lagt til rette for at statlege arbeidsoppgåver i større grad enn tidlegare kan utførast same kvar i landet ein bur. Denne rettleiinga er meint som ein reiskap til statlege arbeidsgivarar som ønskjer å leggje til rette for

 • Praktisering av nulltoleranse for økonomiske misligheter

  14.04.2023 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

 • Etablering av datasentre

  14.04.2023 Brosjyre/rettleiing Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

 • Norges lederskap i Arktisk råd 2023–2025

  28.03.2023 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Arktisk råd er det viktigste mellomstatlige forumet for arktiske spørsmål. Stabilitet og konstruktivt samarbeid i Arktis vil være et overordnet mål for det norske lederskapet i rådet.

 • Rettleiing til retningslinjene for statleg lokalisering

  21.03.2023 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Dette er ei rettleiing for å gjennomføre utgreiing/vurdering i samsvar med retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon, fastsett ved kgl. res. 12. august 2022.

 • Veileder for departementenes arbeid med kompetansebehov

  02.03.2023 Brosjyre/veiledning Kunnskapsdepartementet

  Veilederens formål er å forenkle samarbeidet mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og de andre departementene om samfunnets behov for utdanning og kompetanse.

 • Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen – en veileder

  14.02.2023 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Mange som jobber i forvaltningen, opplever reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt som kompliserte, og det kan være vanskelig å finne ut hvilke regler som gjelder for dem, og hvordan reglene skal anvendes. Dette kan være særlig

 • Adherence of the Government Pension Fund Global (GPFG) to the Santiago principles

  31.01.2023 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  The Ministry of Finance has recently conducted an update of the self-assessments of the Government Pension Fund’s adherence to the Santiago Principles, cf. separate reviews of the GPFG and the GPFN, respectively. This self-assessment documents the

 • Adherence of the Government Pension Fund Norway (GPFN) to the Santiago principles

  31.01.2023 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  The Ministry of Finance has recently conducted an update of the self-assessments of the Government Pension Fund’s adherence to the Santiago Principles, cf. separate reviews of the GPFG and the GPFN, respectively. This self-assessment documents the

 • Nasjonal standard for redningsmenn innen luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og SAR Offshore

  21.12.2022 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har i fellesskap godkjent revidert nasjonal standard for redningsmenn innen luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og SAR offshore.

 • Om tillitsreformen

  16.12.2022 Brosjyre/veiledning Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Spørsmål og svar om tillitsreformen

 • Utenrikstjenestens retningslinjer for håndtering av varsler om seksuell utnyttelse, seksuelt misbruk og seksuell trakassering hos tilskuddsmottakere

  09.11.2022 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Disse retningslinjene beskriver ansvar og myndighet samt saksgang i Sentral kontrollenhet (SK) i UD ved varsler om mistanke om seksuell utnyttelse, seksuelt misbruk og seksuell trakassering hos tilskuddsmottakere. I retningslinjene vil den engelske

 • Rettleiar om planlegging av fritidsbustader

  29.09.2022 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og distriktsdepartementet

  Rettleiaren gir oversikt over nasjonale føringar og omsyn som er viktige for å sikre ei meir berekraftig lokalisering, utbygging og bruk av fritidsbustader. I tillegg beskriv den korleis omsyna kan inngå i kommunale og regionale planar, med

 • Målbok for idrettsanlegg - Friidrett (V-1039)

  26.09.2022 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

  Friidrett er en idrett hvor resultatene skal bestemmes med en nøyaktighet på tusendeler eller millimeter. Kravene til konkurranseområdene og utstyr som skal brukes er derfor svært detaljerte og og strenge.

 • Veileder for sakkyndig utredningsarbeid i foreldretvistsaker etter barneloven

  22.09.2022 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Domstolen har ansvar for sakens opplysning. Domstolen kan i en foreldretvistsak ha behov for å tilføre saken fagkyndighet. Dette kan skje ved at domstolen settes med fagkyndige meddommere eller ved å oppnevne sakkyndige. Den sakkyndige kan tilføre

 • Reguleringsplan

  20.09.2022 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Veilederen om reguleringsplaner er revidert, og inneholder oppdatert veiledning i tråd med gjeldende rett pr. september 2022. Den vil sammen med veilederen til kommuneplanens arealdel og veilederen til forskrift om kart, stedfestet informasjon,

 • Ny veileder for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

  13.09.2022 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Regjeringen vil arbeide for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) internasjonalt. Den norske utenrikstjenesten er en viktig bidragsyter i dette arbeidet, i kontakt med partnerorganisasjoner, sivilt samfunn, myndigheter og i

 • Målbok - Casting og fluekasting (V-1035 B)

  16.08.2022 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

  Veiledning for banemål og øvelser utendørs og innendørs.

 • Målbok for idrettsanlegg - Squash (V-1037 B)

  15.08.2022 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

  Veiledning for bygging av squashhall.

 • Reindrift og plan- og bygningsloven

  16.06.2022 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet

  M-0758 B - oppdatert 16. juni 2022

 • Veileder til ledningsforskriften

  19.05.2022 Brosjyre/veiledning Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har utarbeidet en veileder til ledningsforskriften for å gjøre det enklere for både veieiere og dem som skal legge ledninger i grunnen lanseres nå en veileder om hvordan forskriften tolkes på sentrale områder.

 • Side 2 av 30
 • Side 2 av 30