Nasjonal standard for redningsmenn innen luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og SAR Offshore

Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har i fellesskap godkjent revidert nasjonal standard for redningsmenn innen luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og SAR offshore.

Redningstjeneste er et fagområde i stadig utvikling. Utviklingen av kvalitet innen fagområdet krever en kontinuerlig faglig oppgradering, utvikling av prosedyrer og implementering av nytt utstyr. Standarden er veiledende for operatørene, men har vist seg å ha en viktig normerende funksjon i en tjeneste som er i stadig utvikling.

Standarden beskriver krav til redningsteknisk- og medisinskfaglig kompetanse for redningsmenn innen luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og SAR offshore og gir arbeidsgivere føringer for hvordan kompetansen i tjenesten skal bygges opp og vedlikeholdes. Standarden beskriver minimumskrav knyttet til seleksjon, utdanning, kompetanse og vedlikeholdstrening, herunder aktuelle lover og regelverk som redningsmenn og arbeidsgivere må forholde seg til.

Den første utgaven av nasjonal standard for redningsmenn ble utarbeidet i 2002. Den ble godkjent av daværende Justis- og politidepartementet og Helsedepartementet i fellesskap. Kravene til redningsmannen var tidligere bedriftsinterne, og varierte mye både innen de ulike operasjonsområdene og mellom operatørene. Standarden ble revidert første gang i 2010.

Oppsettet i denne standarden er endret i denne revisjon. Det er basert på et ønske om at hvert operasjonsområde får et eget kapittel slik at det blir enklere å finne fram i dokumentet. Standarden er tilpasset nye utfordringer på det redningstekniske og akuttmedisinske området. Standarden er dessuten oppdatert slik at den er i tråd med relevant regelverk, retningslinjer, faglige standarder og veiledere på feltet.

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra alle aktørene. Det er redningsteknisk rådgiver i Luftambulansetjenesten HF Dan Halvorsen som har ledet arbeidet. Operatørene som omfattes av denne standarden henstilles til å etterleve standarden innen 1. januar 2020.

Det er foretatt enkelte mindre justeringer 15. desember 2022.

Nasjonal standard for redningsmenn i luftambulansetjenesten, redningshelikoptertjenesten og SAR – offshore (pdf)