Ny veileder for utenrikstjenestens arbeid med tros- og livssynsfrihet

I Hurdalserklæringen slås det fast at regjeringen vil arbeide for folkestyre og menneskerettighetene, og det skal legges særlig vekt på ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og tros- og livssynsfrihet. Respekt for menneskerettighetene, demokratiske prinsipper og rettsvesenets uavhengighet er forutsetninger for varig fred og stabilitet i et samfunn.

Les dokumentet

Derfor er beskyttelse av religiøse minoriteter viktig. Den nye veilederen gir oppmerksomhet til tros- og livssynsfrihet for alle. Veilederen inneholder et eget kapittel om vår egen historie og erfaringer på tros- og livssynsområdet i Norge. Veilederen løfter særlig frem to områder på tros- og livssynsfeltet hvor det er behov for ytterligere innsats. Det ene er kjønn og likestilling. Det andre er ytringsfrihetens møte med tros- og livssynsfrihet. Veilederen er laget for ansatte i utenrikstjenesten, i Norad og blant andre aktører som jobber på feltet.