Veileder for sakkyndig utredningsarbeid i foreldretvistsaker etter barneloven

Domstolen har ansvar for sakens opplysning. Domstolen kan i en foreldretvistsak ha behov for å tilføre saken fagkyndighet. Dette kan skje ved at domstolen settes med fagkyndige meddommere eller ved å oppnevne sakkyndige. Den sakkyndige kan tilføre sin fagkunnskap i saken gjennom å mekle, veilede partene eller ved å utrede faktiske forhold (utredningsarbeid).

Denne veilederen handler primært om tilfeller der domstolen oppnevner sakkyndig for å utarbeide en sakkyndigrapport etter barneloven § 61 første ledd nr. 3. 

Målgruppen for veilederen er primært sakkyndige oppnevnt av domstolen.

Last ned: Veileder for sakkyndig utredningsarbeid i foreldretvistsaker etter barneloven

Se også: Veileder om sakkyndig arbeid etter barnevernloven. (bufdir.no)