Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen – en veileder

Mange som jobber i forvaltningen, opplever reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt som kompliserte, og det kan være vanskelig å finne ut hvilke regler som gjelder for dem, og hvordan reglene skal anvendes. Dette kan være særlig vanskelig når organer som er underlagt ulike regler, skal samarbeide om å løse oppgaver. Denne veilederen skal hjelpe til med å finne den riktige løsningen når de konkrete spørsmålene oppstår.

Les dokumentet

Veilederen tar for seg reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt innenfor de fleste forvaltningsområdene, men er likevel utformet relativt kortfattet. Dette er nødvendig for at den skal kunne brukes i en hektisk hverdag, og av alle som jobber i forvaltningen. En slik kortfattet veileder kan ikke omtale alle spørsmål som kan oppstå, men vil uansett gi et godt utgangspunkt for å kunne løse spørsmålene. 

Veilederen vil også gjøre det lettere for brukere av offentlige tjenester å finne ut hvilke regler som gjelder for opplysninger om dem og deres situasjon.

Basert på en utredning av professor, ph.d. Morten Holmboe, utført på oppdrag fra og i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet