Ny veileder om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Forvaltningen må ofte vurdere regler om forbud mot å dele opplysninger (taushetsplikt), adgang til å dele opplysninger (opplysningsrett) og plikt til å dele opplysninger (opplysningsplikt). Reglene er viktige og i mange sammenhenger grunnleggende for utøving av offentlige tjenester, men de kan også framstå kompliserte.

Den nye veilederen Justis- og beredskapsdepartementet nå utgir, skal hjelpe til med å finne den riktige løsningen når de konkrete spørsmålene oppstår.

Mange som jobber i forvaltningen, opplever reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt som kompliserte, og det kan være vanskelig å finne ut hvilke regler som gjelder for dem, og hvordan reglene skal anvendes. Dette kan være særlig vanskelig når organer som er underlagt ulike regler, skal samarbeide om å løse oppgaver.

Veilederen tar for seg reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt innenfor de fleste forvaltningsområdene, men er likevel utformet relativt kortfattet. Dette er nødvendig for at den skal kunne brukes i en hektisk hverdag, og av alle som jobber i forvaltningen. En slik kortfattet veileder kan ikke omtale alle spørsmål som kan oppstå, men vil uansett gi et godt utgangspunkt for å kunne løse spørsmålene. 

Veilederen vil også gjøre det lettere for brukere av offentlige tjenester å finne ut hvilke regler som gjelder for opplysninger om dem og deres situasjon.

Veilederen er basert på en utredning av professor, ph.d. Morten Holmboe, utført på oppdrag fra og i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet. Referansene til lover og forskrifter er oppdaterte fram til 1. januar 2023. For øvrig inneholder veilederen også referanser til litteratur og andre veiledere som tar for seg nettopp spørsmål om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen.