Reguleringsplan

Veilederen om reguleringsplaner er revidert, og inneholder oppdatert veiledning i tråd med gjeldende rett pr. september 2022. Den vil sammen med veilederen til kommuneplanens arealdel og veilederen til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister gi informasjon om hvordan reguleringsplaner kan utarbeides etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Les dokumentet

Veilederen er utformet til bruk for offentlige instanser som behandler reguleringsplaner, private planleggere, utbyggere og andre som utarbeider eller bruker reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven.

For fylkeskommunene skal denne veilederen være et grunnlag for det lovpålagte veiledningsarbeidet overfor kommunene. For statsforvalteren vil den være et hjelpemiddel i arbeidet med veiledning og opplæring om juridiske spørsmål.

Kommunene bør søke råd og veiledning hos fylkeskommunen og statsforvalteren om spørsmål som gjelder reguleringsplan.

Denne veilederen erstatter veileder om reguleringsplan som ble publisert i september 2018.

Det er laget en endringslogg som viser endringer siden forrige versjon.

Annen veiledning om reguleringsplan