Veiledninger og brosjyrer

Viser 51-75 av 815 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Veileder for utenrikstjenestens arbeid med kvinner, fred og sikkerhet

  19.01.2016 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Vi skal fortsatt være ledende og utenrikstjenesten skal rustes til innsats, skriver utenriksminister Børge Brende i forordet til den nye veilederen for arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet.

 • Om forholdet til Stortinget

  15.01.2016 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Om forholdet til Stortinget - enkelte spørsmål i forhold mellom regjeringen og Stortinget” tar for seg noen av de spørsmål som oppstår i forholdet mellom regjeringen og Stortinget. Formålet med heftet er å gi en praktisk veiledning til ansatte i

 • Kommunikasjonsenhetenes oppgaver

  04.01.2016 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  1. Innledning Regjeringens medlemmer og de øvrige i politisk ledelse er offentlige personer som opplever stor mediepågang. Sentralt i alle kommunikasjonsenhetenes arbeid er mediehåndtering og bistand til å formidle regjeringens politikk i ulike

 • Kontrollutvalgsboken

  17.12.2015 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, 2. utgave

 • Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen

  16.12.2015 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen gir innspill til hvordan kommunene kan håndtere innkjøp i forbindelse med kommunereformen.

 • Tidligere landbruks- og matministere og statssekretærer i Landbruks- og matdepartementet

  16.12.2015 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matministere Ole Anton Qvam, Venstre, 01.04.00 - 06.11.00 Wollert Konow , Venstre, 06.11.00 - 30.03.03 Gunnar Knudsen , Venstre, 30.03.03 - 22.10.03 Chr. P. Mathiesen , Høyre, 22.10.03 - 26.09.04 Johan E. Melbye , Høyre, 26.09.04 -

 • Formelle rammer i byggingen av nye kommuner

  16.12.2015 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Å gjennomføre en kommunesammenslåing er et omfattende og komplekst prosjekt som krever god politisk og administrativ ledelse. Selv som det i stor grad er opp til kommunene å avgjøre hvor omfattende en ønsker at en slik omstillingsprosess skal være,

 • I korte trekk: Nasjonal helse- og sykehusplan

  20.11.2015 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

  En rask innføring i Nasjonal helse- og sykehusplan, med planens hovedbudskap, mål og innhold.

 • Norwegian salmon farming

  16.11.2015 Guidelines/brochures Ministry of Trade, Industry and Fisheries

  In a White Paper presented to the Parliament in March 2015, the Norwegian government proposed a completely new system for regulating the growth in the salmon farming industry. The proposed system ensures predictability, and relies on environmental

 • Nasjonal veileder - gården som læringsarena for barn og unge

  03.11.2015 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Alle har behov for å bli sett, hørt og verdsatt - dette er spesielt viktig for ungemennesker som går på skole for å tilegne seg kunnskap på veien mot å bli selvstendige voksne mennesker som skal skape sin egen framtid.

 • Fisk for utvikling

  23.10.2015 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Det overordnede målet for Fisk for utviklings-programmet (Ffu) er fattigdomsbekjempelse gjennom matsikkerhet, bærekraftig forvaltning og lønnsom næringsvirksomhet.

 • Statens pensjonsfond og Santiago-prinsippene

  12.10.2015 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Norge støtter opp om de internasjonale retningslinjene for statlige investeringsfond, de såkalte Santiago-prinsippene eller ”Generally Accepted Practices and Principles for Sovereign Wealth Funds” (GAPP).

 • Samarbeid mellom frivillige og kommuner

  10.09.2015 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringens frivillighetserklæring slår fast at samarbeidet mellom offentlig sektor og frivilligheten skal styrkes.Dette inspirasjonsheftet følger opp denneambisjonen, ved å inspirere kommunene til å lære av hvordan andre har lykkes med samarbeidet.

 • Reforming and Modernising the Norwegian Transport Sector

  09.09.2015 Guidelines/brochures Ministry of Transport and Communications

  The Government aims to have a state-of-the-art transport and communications network which is on a par with comparable countries. Therefore, the government wants to boost infrastructure investments,combined with necessary reforms in the transport

 • Veileder: Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (V-0985 B)

  09.09.2015 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Denne veilederen er utarbeidet for å være et hjelpemiddel til saksbehandlere i kommunene som skal behandle søknader om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og søknader om spillemidler i kommunene.

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementets europastrategi 2015–2017

  08.09.2015 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringens EU-strategi er utgangspunktet for Kommunal- og moderniseringsdepartementets europastrategi.

 • Samferdselsdepartementets EØS-strategi

  07.09.2015 Brosjyre/veiledning Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementets EØS-strategi (2015) konkretiserer målsetningene for departementets EØS-arbeid, og skal tjene som et oppslagsverk for de som arbeider med EØS- og EU-saker i departementet.

 • 79 råd og vink for utvikling av kollektivtransport i regionene

  24.08.2015 Brosjyre/veiledning Samferdselsdepartementet

  Veilederen «79 råd og vink for utvikling av kollektivtransport i regionene» beskriver hvordan en kan oppnå best mulig brukervennlig og sømløs kollektivtransport for pengene. Alle som har ansvar for eller arbeider med kollektivtransport får råd om

 • Innbyggerforslag

  29.07.2015 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, dersom minst 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget.

 • Konsekvensutredninger: metodikk og databaser for innlegging av data; og vurdering av vesentlige virkninger etter vedlegg III

  08.07.2015 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Det er publisert to veiledere. Den ene veilederen presenterer anerkjent metodikk og databaser for innlegging av data etter bestemmelsene i forskriftene om konsekvensutredning. Den andre omhandler vurdering av vesentlige virkninger etter vedlegg III.

 • Samferdselsdepartementet - bind Noreg saman

  01.07.2015 Brosjyre/veiledning Samferdselsdepartementet

  Vil du vite mer om hva Samferdselsdepartementet jobber med? Les brosjyren om oss!

 • Veileder: Kunstgressboka (V-0975 B)

  29.06.2015 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Veilederen gir en innføring i bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering av kunstgressbaner.

 • Veileder til eForvaltningsforskriften

  24.06.2015 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  eForvaltningsforskriften er et viktig virkemiddel i forvaltningens arbeid med digitalisering. For å lette forståelsen av forskriften har Kommunal- og moderniseringsdepartementet med bistand fra Direktoratet for forvaltning og IKT oppdatert

 • Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

  12.06.2015 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  For å fremme en bærekraftig utvikling skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette går frem av plan- og bygningsloven § 6-1. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for de

 • Rettleiar for konsultasjonsordninga

  03.06.2015 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Konsultasjonsordninga er ein fast arena for dialog og samarbeid mellom regjeringa og KS, om det økonomiske opplegget for kommunar og fylkeskommunar. Denne rettleiaren rettar seg mot dei departementa som har ansvarsområde som vedkjem kommunesektoren,