Veiledninger og brosjyrer

Viser 51-75 av 746 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Veileder for utredning av virkninger for sysselsetting og tjenestetilgang i distriktsområder

  12.02.2019 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen er et tillegg til utredningsinstruksen og erstatter Veileder for distriktsmessige konsekvensutredninger av 1. mai 1998

 • Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister

  07.02.2019 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Dette er en veileder til forskrift 26. juni 2009 nr. 861 om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften).

 • Veiledning om praktisering av gjeldsinformasjonsforskriften

  01.02.2019 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet en veiledning om gjeldsinformasjonsforskriften med anbefalinger om hvordan forskriften bør tolkes på noen utvalgte punkter.

 • Dilemmasamling: Om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk

  29.01.2019 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fastsatt retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Til retningslinjene er det utarbeidet en dilemmasamling.

 • Arbeidshefte om reklame

  17.01.2019 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  Arbeidshefte om reklame for skolen. Last ned pdf av arbeidsheftet her

 • Vanlige spørsmål til Utenriksdepartementet

  13.01.2019 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Vanlige spørsmål til Utenriksdepartementet Adresser, telefonnummer og e-postadresser til Norges utenriksstasjoner UD og ambassadenes bistand til nordmenn ved reiser i utlandet Norske utenriksstasjoners nettsider - Norgesportalen

 • Utredning av konsekvenser for næringslivet

  19.12.2018 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Veilederen «Utredning av konsekvenser for næringslivet» supplerer utredningsinstruksen.

 • Veileder - Forstandere i trossamfunn - Ny oppdatert veileder (2018)

  08.10.2018 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  I 2012 utga Kulturdepartementet en veileder for forstandere i trossamfunn. Veilederen gir informasjon om oppgavene forstandere i trossamfunn har etter trossamfunnsloven og forskrifter til denne. Veilederen gir også veiledning i andre sentral

 • Smart spesialisering som metode for regional næringsutvikling

  26.09.2018 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Alle regioner har særegne muligheter og ulike forutsetninger for næringsutvikling. Både regjeringen, OECD og EU anbefaler å utnytte disse forskjellene og skreddersy politikken til hver region. Smart spesialisering er en metode for å få det til.

 • Reguleringsplanveileder

  10.09.2018 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Veilederen om reguleringsplaner inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledning til plandelen av plan- og bygningsloven av 2008. Den vil sammen med veilederen til kommuneplanens arealdel og veilederen til forskrift om kart, stedfestet

 • Virksomhetsstrategi 2018-2021

  31.05.2018 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Strategi for utvikling av Justis- og beredskapsdepartementet i årene 2018-2021.

 • Hesten som ressurs - Lokal næringsutvikling

  25.05.2018 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Nasjonal veileder

 • Veileder til Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon

  11.05.2018 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne veiledningen er et hjelpemiddel i gjennomføring av utredninger i tråd med Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.

 • Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

  24.04.2018 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser.

 • Tidligere landbruks- og matministere og statssekretærer i Landbruks- og matdepartementet

  23.04.2018 Brosjyre/veiledning Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matministere Ole Anton Qvam, Venstre, 01.04.00 - 06.11.00 Wollert Konow, Venstre, 06.11.00 - 30.03.03 Gunnar Knudsen, Venstre, 30.03.03 - 22.10.03 Chr. P. Mathiesen, Høyre, 22.10.03 - 26.09.04 Johan E. Melbye, Høyre, 26.09.04 -

 • Veileder i vurdering av personvernkonsekvenser

  23.03.2018 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  EUs personvernforordning er foreslått gjennomført i norsk rett ved ny personopplysningslov. Forordningen pålegger de behandlingsansvarlige å foreta vurderinger av personvernkonsekvensene ved planlagte og igangværende behandlinger av

 • Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler

  12.02.2018 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne veilederen er først og fremst laget for å være et hjelpemiddel for de som arbeider med seksjoneringssaker i kommunene, på Svalbard, hos fylkesmennene og hos tinglysingsmyndigheten (Kartverket). Veilederen tar hovedsakelig for seg lovens

 • Lommebudsjettet 2018

  06.02.2018 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2018.

 • Veileder om gaver i tjenesten

  20.12.2017 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hensikten med veilederen er å beskrive hvilken adferd som forventes og som kan aksepteres hos ansatte i staten. Veilederen beskriver en del situasjoner og dilemmaer som man kan komme opp i, og gir noen kriterier for å vurdere hvordan man skal handle

 • Veileder: Idrettens basishall (V-1003)

  02.11.2017 Brosjyre/veiledning Kulturdepartementet

  Planlegging, bygging og drift.

 • Vedlegg 4 - Utfyllende merknader og veiledning til avtale

  20.10.2017 Brosjyre/veiledning Helse- og omsorgsdepartementet

 • Etiske retningslinjer for statstjenesten

  17.10.2017 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle statsansatte skal være bevisste på dette.

 • Veileder til mentorordning mot radikalisering og voldelig ekstremisme

  02.10.2017 Brosjyre/veiledning Radikalisering

  Denne veilederen er utarbeidet for kommuner som ønsker å etablere en mentorordning i arbeidet mot radikalisering.

 • Garden som ressurs

  22.09.2017 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Garden som ressurs er en veileder til plan- og bygningsloven om bygge- og anleggstiltak i tilknytning til landbruket. Den skal gi hjelp til riktig og effektiv saksbehandling av tiltak på landbrukseiendommer.

 • Veileder for sektoransvaret for forskning

  08.09.2017 Brosjyre/veiledning Kunnskapsdepartementet

  Veilederen beskriver departementenes ansvar og Kunnskapsdepartementetskoordinerende rolle på forskningsområdet.