Dokument

Veiledninger og brosjyrer

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Viser 51-75 av 736 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker

  06.09.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Formålet med denne veilederen er å hjelpe kommunene med å utforme riktigere og likere gebyrer på byggesaksområdet. Det skal også bli enklere for folk som skal betale byggesaksgebyr å forstå hva de betaler for. I veilederen gis det råd og

 • Veileder om barn og unge i plan og byggesak

  25.08.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Denne veilederen viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

 • Møteplasser for dataspill og datakultur (V-1025 B)

  19.08.2021 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

  Hvordan skape gode og inkluderende møteplasser for dataspillinteresserte barn og unge?

 • How to establish a data center in Norway

  11.08.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Essential information about regulatoryprocesses, time to market and contactinformation to relevant authorities.

 • Veileder for kommuner og fylkeskommuner om konsultasjoner med samiske interesser

  01.07.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Gjennom denne veilederen gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet informasjon til kommuner og fylkeskommuner om innholdet i samelovens bestemmelser om konsultasjoner med samiske interesser. Veilederen skal fungere som et praktisk hjelpemiddel

 • Veiledning til ledningsregistreringsforskriften

  01.07.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Kartverket utarbeidet en veileder til forskrift av 18, desember 2020 nr. 2986 om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i

 • Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven

  29.06.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Formålet med denne veilederen er å gi en mer utfyllende beskrivelse av forskriften om konsekvensutredninger (KU) fra 2017. Veilederen skal tydeliggjøre hvordan forskriftens bestemmelser er ment å tolkes, hvilke krav som stilles og hva departementet

 • Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler

  21.06.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Veilederen er først og fremst laget for å være et hjelpemiddel for de som arbeider med seksjoneringssaker i kommunene, på Svalbard, hos fylkesmennene og hos tinglysingsmyndigheten (Kartverket). Veilederen tar hovedsakelig for seg lovens

 • Rettleiar i universell utforming

  14.06.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like moglegheiter for personleg utvikling, deltaking i samfunnet og å utfalde seg. Eit samfunn der alle kan delta er også eit grunnleggande prinsipp i berekraftsmåla.

 • Veileder i universell utforming

  31.05.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, deltakelse i samfunnet og livsutfoldelse. Et samfunn der alle kan delta er også et grunnleggende prinsipp i bærekraftsmålene.

 • Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet

  25.05.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en smittevernveileder for valggjennomføringen, med innspill fra Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen skal hjelpe kommunene å gjennomføre valget samtidig som de ivaretar smittevernet.

 • Kommuneplanens arealdel

  19.04.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Veilederen om kommuneplanens arealdel er tenkt som et praktisk hjelpemiddel for kommunen. Den gir svar på vanlige spørsmål og problemstillinger, men er ikke uttømmende om planfaglige og juridiske problemstillinger. Den nye veilederen har mange

 • FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR)

  15.03.2021 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter bygger på Verdenserklæringen om menneskerettighetene, og skal sikre grunnleggende sivile og politiske rettigheter, som retten til ytringsfrihet og valgfrihet.

 • Veileder til kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften

  15.03.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets merknader til de enkelte bestemmelsene i kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften.

 • Ny veileder til miljøinformasjonsloven

  27.01.2021 Brosjyre/veiledning Klima- og miljødepartementet

  Du har rett til å spørre og krav på å få svar om klima og miljø fra myndigheter og virksomheter. Denne veilederen skal gjøre det lettere for forbrukere, journalister, organisasjoner og andre å få tak i miljøinfor­masjon.

 • FNs barnekonvensjon

  27.01.2021 Brosjyre/veiledning Barne- og familiedepartementet

  FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Barnekonvensjonen er også kalt barnas egen grunnlov.

 • Vår nye digitale kvardag

  13.01.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  2020 har vore eit annleis og utfordrande år. Koronapandemien har gitt store utfordringar for næringslivet, men vi har òg sett ein auke i digitaliseringstakta. Korleis kan vi ta med oss det beste frå perioden med korona inn i ein normal kvardag?

 • Statlig styring av kommuner og fylkeskommuner

  14.12.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  I veilederen omtales de grunnleggende prinsippene for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner, som til dels er fastsatt i lov. Videre er det tatt inn reviderte retningslinjer for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner, som er fastsatt

 • Ten facts about the EEA

  30.11.2020 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  The European Economic Area - binding together the EU and Norway, Iceland and Liechtenstein

 • Veileder for strandsonen i 3D

  23.11.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Detaljerte 3D-modeller kan hjelpe kommunene å planlegge og forvalte strandsonen. KDD har gitt ut en veileder som viser hvordan strandsonen kan visualiseres i 3D.

 • Veileder til selvkostforskriften

  20.11.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Denne veilederen inneholder Kommunal- og moderniseringsdepartementets forklaringer til de enkelte bestemmelsene i selvkostforskriften (forskrift 11. desember 2019 nr. 1731 om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer).

 • Rettleiar om organisering og gjennomføring av regionalt planforum

  02.11.2020 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regionalt planforum er ein arena for klargjering og samordning av nasjonale, regionale og kommunale interesser i planar etter plan- og bygningslova. Tidlege diskusjonar i planforum kan førebyggje konfliktar, og legge grunnlag for gode planar og

 • Rettleiar om barn og unge i plan og byggesak

  19.10.2020 Brosjyre/rettleiing Kommunal- og distriktsdepartementet

  I planlegging og i krav til kvart enkelt byggjetiltak skal omsynet til barn og unge sikrast.Denne rettleiaren viser korleis plan- og bygningslova kan medverke til å sikre og skapegode oppvekstvilkår for barn og unge.

 • Veileder om barn og unge i plan og byggesak

  19.10.2020 Brosjyre/veiledning Kommunal- og distriktsdepartementet

  Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Denne veilederen viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

 • Skytebaner - Veileder for planlegging av skytebaner (V-1011B)

  11.09.2020 Brosjyre/veiledning Kultur- og likestillingsdepartementet

  Revidert mai 2020

 • Side 3 av 30
 • Side 3 av 30