Foreleggelse av saker for Regjeringsadvokaten

Regjeringsadvokatens oppgave er å føre rettssaker for staten og gi juridiske råd til statlige organer. Disse retningslinjene er veiledende for hvordan rettssaker og rådgivingssaker skal forelegges for Regjeringsadvokaten. De redegjør også for rollefordelingen mellom oppdragsgiver og Regjeringsadvokaten i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av hovedforhandlinger og eventuelle ankerunder. Formålet er å sikre felles praksis og en effektiv saksavvikling hos begge parter.

Les dokumentet

Vedlegg

Foreleggelse av saker for Regjeringsadvokaten