Veiledning til ledningsregistreringsforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Kartverket utarbeidet en veileder til forskrift av 18, desember 2020 nr. 2986 om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag (ledningsregistreringsforskriften). Kravene til innmåling og dokumentasjon gjelder ny infrastruktur og vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Kravene til utlevering av dokumentasjon om ledningsanlegg og påvisning vil imidlertid gjelde både nye og eksisterende anlegg. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2021 samtidig med § 2-3 i plan og bygningsloven.

Les dokumentet

Veileder til ledningsregistreringsforskriften

Dette er en veileder til plan- og bygningsloven § 2-3 Opplysninger om infrastruktur i grunnen mv. med utfyllende bestemmelser gitt i forskrift 18. desember 2020 nr. 2986 om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag ( ledningsregistreringsforskriften).

Veilederen omtaler de ulike bestemmelsene i forskriften, og hvordan standarden for stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag , og de to produktspesifikasjonene for stedfestingsdata i henhold til standarden, en for etablerte eller flyttede ledninger , og en for påviste eller avdekkede ledninger, spiller sammen med forskriften.

Veilederen erstatter departementets merknader til ledningsregistreringsforskriften av 18. desember 2020.

I tillegg til veiledningen her, som gjelder felles for stedfesting og dokumentasjon av alle viktige ledninger i grunnen, vil det kunne finnes supplerende retningslinjer og veiledning innenfor de enkelte fagområdene. Norsk vann har for eksempel publisert flere produktspesifikasjoner for vann- og avløpsanlegg hvor formålet er å legge til rette for digital dataflyt mellom aktørene som planlegger og bygger vann- og avløpsanlegg.

Oslo, juni 2021

Standardisering (geonorge.no)