Samarbeidsforum for ledninger i grunnen

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG) ble etablert i 2013 og er et forum for relevante bransjeforeninger og myndigheter med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen. På disse sidene får du vite mer om forumet, nyheter om arbeidet med ledninger i grunnen og viktige dokumenter.

Med ledninger og annen infrastruktur i grunnen menes anlegg som gjelder strøm, vann, avløp, elektronisk kommunikasjon, fjernvarme, gass, søppelsug og bergrom.

Forumet gjennomfører normalt tre medlemsmøter i året. I tillegg avholdes en workshop over tema hvor det er behov for særlig fordypning.

 

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen

 • Gjensidig informasjonsutveksling om tema av felles interesse og drøfting av aktuelle utfordringer i Norge.
 • Holde seg orientert om den internasjonale utviklingen.
 • Bidra til å få utviklet ny relevant kunnskap, komme med forslag til løsninger og initiere prosjekter som kan bidra til å løse problemstillinger.
 • Være pådriver og diskusjonspartner for regelverksutvikling, standardisering og avtaler om samarbeid.
 • Bidra til økt samordning gjennom informasjonsarbeid, ved å avholde seminarer, workshop og liknende, og foredrag på relevante kurs og konferanser.

 

Departementer

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet

Andre statlige instanser

 • Mattilsynet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Norges vassdrags og energidirektorat
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • OsloMet
 • Statens kartverk
 • Statens vegvesen
 • Kystverket
 • Forsvarsbygg

Bransjeforeninger mv.

 • BA-nettverket
 • Fornybar Norge
 • Geomatikkbedriftene
 • Geoforum
 • IKT-Norge
 • Samfunnsbedriftene
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Norges bondelag
 • Norsk Fjernvarme
 • Norsk kommunalteknisk forening
 • Norsk teknologi/NELFO
 • Norsk Vann
 • REN AS
 • Rådgivende ingeniørers forening
 • Telenor
 • Vegforum for byer og tettsteder

Forumet har et arbeidsutvalg som forbereder møtene i SLG, sørger for fremdrift mellom møtene og er talerør utad ved behov. Arbeidsutvalget består av fire personer, hvorav to representerer myndighetene og to representerer bransjeforeningene. Den ene myndighetsrepresentanten er leder av forumet og nestleder er fra bransjeforeningene. Forumet avholder normalt kvartalsvise møter for deltakerne.

Forumets ledelse:

 • Leder: Fagdirektør Magnar Danielsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Nestleder: Heidi Skaug, Juridisk rådgiver i Norsk Vann
 • Medlem i arbeidsutvalget: Reidar Øye, styremedlem i Geomatikkbedriftene (leder for produktavdelingen i Volue Infrastructure Water)
 • Medlem i arbeidsutvalget: Sjefingeniør Geir Olav Nerlien, Statens vegvesen

Forumet er en videreføring og utvidelse av et tidligere samarbeid etablert i 2010 som ble kalt ”Strategigruppen for ledninger i grunnen”.

 

Møtereferat, foredrag og diverse fra møter og workshops i samarbeidsforum for ledninger i grunnen. Alt innhold på pdf format. Referat fra tidligere møter og workshops kan fås ved å henvende seg til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Møter om ledninger i grunnen

 

På denne siden finner du nyheter om samarbeid om ledninger i grunnen.

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen er et forum for relevante bransjeforeninger og myndigheter med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen.

19. mai 2022

Samferdselsdepartementet har publisert en veileder til ledningsforskriften.

Veileder til ledningsforskriften

25. januar 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har publisert en mulighetsstudie for VA sektoren med samfunnsøkonomiske analyser.

Mulighetsstudie for VA sektoren med samfunnsøkonomiske analyser

1. september 2021

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har lansert den nye Ekomportalen som skal inneholde informasjon om infrastruktur som egner seg for bredbåndsutbygging.

Ekomportalen er lansert – skal bidra til økt bredbåndsutbygging i Norge (Nkom)

2. desember 2021

Ny dato for ikraftsetting av betalingsreglene i ledningsregistreringsforskriften blir 1. juli 2022, se nyhet her.

1. juli 2021

Ledningsregistreringsforskriften trådte i kraft 1. juli 2021. Forskriften er hjemlet i plan- og bygningsloven § 2-3. Det er laget en veileder til ledningsregistreringsforskriften

20. august 2020

Det oppstår om lag 12 000 større eller mindre graveskader på ledninger i grunnen hvert år. Vista Analyse har på oppdrag for KMD beregnet at den samfunnsøkonomiske kostnaden knyttet til graveskadene ligger på snaue 800 millioner kroner i året, inkludert forebyggingskostnader. Anslaget er usikkert. Graveskader på elektronisk kommunikasjon (ekom) er den største kategorien og står alene for 530 millioner kroner. Les mer i rapporten: Samfunnsøkonomisk analyse av konsekvensene av graveskader på infrastrukturanlegg i grunnen.

12. februar 2020

Anslag viser at det skjer cirka 8000 graveskader på ledninger i grunnen hvert år. De samfunnsmessige omkostningene ved disse skadene er ikke blitt kartlagt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor gitt Vista Analyse i oppdrag å utarbeide en samfunnsøkonomisk analyse som skal synliggjøre de samfunnsmessige kostandene. Siktemålet er å få et grunnlag for å vurdere om det bør settes inn tiltak for å redusere antallet graveskader.  Arbeidet vil pågå i perioden januar til juni 2020. Arbeidet ble presentert i Samarbeidsforum for ledninger i grunnen sitt møte 5. februar 2020.

12. november 2019

Samferdselsdepartementet har i dag sendt forslag til Veileder til ledningsforskriften på høring. Veilederen gjelder nå all offentlig vei og gir utfyllende informasjon til forskriftens mest sentrale bestemmelser, samt informasjon om gjennomføring av ledningsarbeid og påfølgende istandsetting av veien. Høringsfristen er 10. februar 2020.

30. september 2019

Kommunal – og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag. Forskriften, som vil være hjemlet i plan- og bygningsloven § 2-3, skal sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen. Forskriften omfatter primært ledningsnett for forsyning til allmennheten av petroleum, varme, elektrisk energi, drikkevann, elektronisk kommunikasjon, avløpsvann, overvann og avfall. Slike anlegg blir i forskriften definert som offentlige ledningsanlegg.

Departementet foreslår at forskriften skal omfatte alle ledninger som ligger i offentlig veg eller nærmere offentlig veg enn 3 meter fra vegkant. I jernbanegrunn vil forskriften kun omfatte trekkrør beregnet for framføring av ledning i offentlig eller privat ledningsnett. Forskriften vil også omfatte offentlig ledningsnett på jernbanegrunn, herunder bruer. Private anlegg (anlegg på egen grunn) med fem eller færre sluttbrukere vil ikke være omfattet av forskriften. Alle stikkledninger tilknyttet et offentlig ledningsnett skal likevel måles inn.

Høring - forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag

18. mars 2019

Samfunnsøkonomisk analyse AS har vurdert innspillene som er kommet fra aktørene etter publiseringen av rapporten datert 30.05.2018 (se nyhet nedenfor datert 11.06.2018). I tillegg til å har Samfunnsøkonomisk analyse vurdert en ny betalingsmodell E som åpner for brukerbetaling for kartinformasjon, men begrenser adgangen til å ta betalt for påvisning. Notat om brukerbetaling for ledningsdata fra Samfunnsøkonomisk analyse.

14. november 2018

Folkehelseinstituttet (FHI)har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utredet om det bør etableres et program for teknologiutvikling i vannbransjen. Utredningen har bakgrunn i Stortingets anmodningsvedtak 1010 (2016-2017). FHI foreslår opprettet et fond i størrelsesorden 100 – 150 millioner kroner per år, som finansieres som et spleiselag mellom kommunene gjennom et påslag på vann- og avløpsgebyret, og en statlig andel som utgjør dekning av administrative kostnader til driften av fondet. Vannbransjens innovasjonsprogram skal bidra til et velfungerende vann- og avløpsanlegg i Norge som ivaretar hensynet til god helse i befolkningen, og midlene skal finansiere forsknings- og utviklingsprosjekter som bidrar til at fremtidige investeringer i vann- og avløpssektoren blir mest mulig kostnadseffektive og bærekraftige.

5. juli 2018

Riksantikvaren har ferdigstilt og publisert en ny veileder om nedgravde ledningsanlegg og arkeologiske kulturminner.

11. juni 2018

Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av ulike betalingsmodeller for utveksling av ledningdata og påvisninger avledninger i grunnen. Rapporten er bestilt på bakgrunn av et forskriftsarbeid i departementet som gjelder plan- og bygningsloven § 2-3.

7. desember 2017

Samferdselsdepartementet har vedtatt endringer i ledningsforskriften som får virkning fra 1. januar 2018. Endringene skal bl.a. skape større grad av balanse mellom veginteressen og ledningsanlegg i spørsmål om tilgang til knappe arealer i veggrunnen, og redusere kostnadene ved etablering og flytting av ledningsanlegg. Pressemelding: Enklere og billigere å bygge bredbåndsnett og strømnett i hele landet

6. juni 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet har sendt felles forslag på høringom nye regler og endringer i dagens reglerbl.a. om rett til framføring av ledningsanlegg i veg, kostnadsdekning ved vegmyndighetens saksbehandling og kontroll av søknader om ledningsarbeid, prinsippet om at ledningseier har ansvar for å sørge for full istandsetting av vegen etter et redningsarbeid, garantistillelse for istandsetting, presisereringer og visse innskrenkninger i forbindelse med krav fra vegmyndigheten om flytting av ledninger og bestemmelser om krav til gravedybder. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag bl.a. om nye krav til dokumentasjon av ledninger i grunnen, utlevere opplysninger om plasseringen til den som har et saklig behov, og om etablering av et statlig ledningseierregister. Høring - forslag til endring i plan- og bygningsloven og en mindre endring i matrikkellova.

Forsvarsbygg med ny produktspesifikasjon for utveksling av data om infrastruktur for fem ulike fagfelt (VA-nett, El, Energi (fjernvarme og -kjøle) Tele samt Petroleum, Oil, & Lubricants (POL).

1. juni 2017

Norsk standard har 1. juni 2017 utgitt NS 3070 Del 2om kostnadsfordeling. Standarden angir krav til og anbefalinger for kostnadsfordeling mellom prosjektdeltakere ved planlegging, prosjektering, bygging og omlegging av infrastrukturanlegg i grunnen.

29. september 2015

Geomatikk AS har etter oppdrag fra KGRAV-samarbeidet utarbeidet en forprosjektrapport for pilotering av Kartverkets nye ledningsstandard (SOSI ledningsstandard 4.5). Forprosjektet er finansiert av KMD og SD. Prosjektplan for KGrav - Pilotering av ledningsdata

1. juli 2015

En ny Norsk Standard for samordning av ledninger i grunnenNS 3070 del 1, ble utgitt 1. juli. Standarden setter krav til plassering av parallell og kryssende infrastruktur. 

20. november 2015

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen har mottatt en rapport om graveskader (pdf) fra en arbeidsgruppe. Sammendrag av innholdet i rapport om graveskader.

18. september 2015

Samfunnsøkonomisk analyse ASmed rapporten Samfunnsøkonomisk analyse av informasjonsutveksling om ledninger i grunnen. Oppdragsgiver: Geomatikk AS.  

17. september 2015

Vegforum for byer og tettstedermed høringsnotat om ny veileder for graving i kommunal veg

25. mars 2015

Oslo Economics ASmed samfunnsøkonomisk rapport om nye krav til informasjon om ledninger i grunnen. Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

22. januar 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet med pressemelding om en ny interdepartemental arbeidsgruppe hvor også KS er medlem.

5. januar 2015

Samarbeidsforum for ledninger i grunnenhar etablert en arbeidsgruppe for kartlegging av graveskader

3. september 2013

Miljøverndepartemente tmed høring om forslag om innføring av krav etter plan- og bygningsloven om dokumentasjon, forvaltning og utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen.

 

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen etablerte høsten 2014 en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til tiltak som kan bidra til færre graveskader og kabelbrudd i Norge.

Arbeidsgruppens mandat

”Arbeidsgruppen skal innhente, systematisere og analysere informasjon og data knyttet til skader på ledninger i grunnen ved anleggsarbeid. Videre skal gruppen kategorisere skadeårsak, skadeomfang samt avdekke andre forhold som relaterer seg til slike skader. På bakgrunn av dette arbeidet skal gruppen fremme forslag til tiltak og prosesser som reduserer graveskader og kostnader som oppstår for samfunnet og de berørte parter.”

Medlemmer

 • Eldar Brænden, Geomatikk AS (Geomatikkbedriftenes landsforening) (leder arbeidsgruppen)
 • Stein Gunnes, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Harald Fardal, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Yunus Gezen, Telenor
 • Are Greibrokk,Telenor
 • Ulf Møller, Energi Norge
 • Kari Mørk, Finans Norge

Gruppen skal avgi rapport sommeren 2015.

Kontaktperson for innspill og synspunkter:

Eldar Brænden