Høringer

Høring - Veileder til ledningsforskriften

Samferdselsdepartementet har utarbeidet en ny veileder til ledningsforskriften. Veilederen gjelder nå all offentlig vei og gir utfyllende informasjon til forskriftens mest sentrale bestemmelser, samt informasjon om gjennomføring av ledningsarbeid og påfølgende istandsetting av veien.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2020

Vår ref.: 19/2390

Ny veileder til ledningsforskriften - Høring

Vedlagt følger utkast til ny veileder til forskrift 8. oktober 2013 nr. 1212 om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg (ledningsforskriften).

Veilederen vil erstatte tidligere veileder for ledninger i riksveg (oktober 2013).

Høringssvar og høringsfrist

Høringssvar skal sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar under "Send inn høringssvar" på høringens nettside.

Unntaksvis kan høringssvar sendes på e-post til postmottak@sd.dep.no.

Frist for å sende høringsinnspill til Samferdselsdepartementet er innen 10. februar 2020.

Med hilsen 

Hans Einar Nerhus (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Thomas Tørmo

seniorrådgiver

Departementene

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Forsvarsbygg 
Jernbanedirektoratet
Kystverket
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Statens kartverk
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statsbygg

Fylkeskommunene
Kommunene

Avinor AS
KS
KS-Bedrift
Nye Veier AS
Statkraft SF
Statnett SF

Altibox AS
BA-nettverket
Bredbåndsfylket Troms AS
DistriktsEnergi
Eidsiva Bredbånd AS
Energigass Norge
Energi Norge
Enivest AS
Finans Norge
GeoForum
Geomatikkbedriftene
Global Connect AS
Ice Norge AS
IKT-Norge 
Kabel Norge
Lyse Fiber AS 
Maskinentreprenørenes forening (MEF)
Nasjonalt breibandsråd
NextGenTel AS
Norsk Fjernvarme 
Norsk kommunalteknisk forening (NKF)
Norsk teknologi/NELFO
Norsk Vann BA
NTE Marked AS
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Signal Bredbånd AS
Telenor Norge AS
Telia Norge AS 
Vegforum for byer og tettsteder (VBT)
Viken fiber AS