Samarbeidsforum for ledninger i grunnen

Ny dato for ikraftsetting av betalingsreglene i ledningsregistreringsforskriften blir 1. juli 2022

– Jeg har besluttet å forlenge overgangsperioden i ledningsregistreringsforskriften med et halvt år fram til 1. juli 2022, opplyser kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

En viktig del av samfunnets infrastruktur består av nedgravde ledninger i grunnen. Gjenanskaffelsesverdien for vann- og avløpsledningene alene er beregnet til over 500 milliarder kroner. Forsvarlig forvaltning og vedlikehold av ledningsnettet er en forutsetning for verdiskaping, god helse og høy levestandard.

Eiere av slike ledninger skal dokumentere plasseringen av ledningene, slik at de kan lokaliseres på en effektiv og sikker måte selv om de er nedgravd. Regler om dette er tatt inn i plan- og bygningsloven § 2-3 med utfyllende bestemmelser i forskrift 18. desember 2020 nr. 2986 om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag (ledningsregistreringsforskriften).

Reglene tok til å gjelde fra 1. juli 2021, men med en overgangsperiode for enkelte bestemmelser. Overgangsperioden gir aktørene fleksibilitet slik at de lettere skal kunne tilpasse seg nye regler om tilbakerapportering av opplysninger om ledninger som blir flyttet under anleggsarbeider, og begrensninger i adgangen til å ta betalt for lovpålagt informasjon.

Beslutningen er tatt på bakgrunn av en henvendelse fra fem interesseorganisasjoner som representerer et bredt utvalg av aktører på området. Forlengelsen gir aktørene bedre tid til å tilpasse seg de nye reglene.