Høring - forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag

Siktemålet med forskriften er å sikre en nøyaktig og pålitelig innmåling av ledninger og annen infrastruktur, og gjøre det enkelt å få tilgang til denne informasjonen. Forskriften gir utfyllende bestemmelser til plan- og bygningsloven § 2-3, som foreløpig ikke er satt i kraft i påvente av forskriftsbestemmelser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2020

Vår ref.: 17/4753

Forskriftsutkastet inneholder bl.a. bestemmelser om hvilke ledningsanlegg som er omfattet av de nye bestemmelsene om innmåling, anleggseiers plikt til å dokumentere egne anlegg, krav til utlevering av opplysninger om anlegget, påvisning av anleggets beliggenhet på stedet, plikten til å tilbakerapportere til anleggseier etter gravearbeider ved andres anlegg, frister og eventuell betaling for utlevering av dokumentasjon, forholdet til taushetsplikt, mv.

Frist for å gi høringsuttalelse er 3. januar 2020.

Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på regjeringen.no/ID2670258.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør legges frem for, eller sendes videre til underliggende organ, eller organisasjon som ikke står på høringslisten.

Eventuelle henvendelser om høringen kan rettes til fagdirektør Magnar Danielsen, tlf. 22 24 59 58, e- post: magnar.danielsen@kmd.dep.no.

Med hilsen


Jarle Jensen (e.f.)

ekspedisjonssjef

Magnar Danielsen

fagdirektør

 

 

Departementene

Fylkesmennene

 

Andre statlige organer:

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Folkehelseinstituttet

Fiskeridirektoratet

Forbrukerrådet

Forsvarsbygg

Helsedirektoratet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Husbanken

Jernbanedirektoratet

Konkurransetilsynet

Kystverket

Landbruksdirektoratet

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Norges geologiske undersøkelser (NGU)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Oljedirektoratet

Regelrådet

Reindriftsforvaltningen (Alta)

Riksantikvaren

Statens helsetilsyn

Statens kartverk

Statens strålevern

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Statkraft SF

Statnett SF

Statsbygg

 

Sametinget

 

Fylkeskommunene

 

Kommunene

 

Andre:

Abelia

Akademikernes fellesorganisasjon

Altibox AS

Arkitektbedriftene i Norge

Avinor AS

BA- Nettverket

Bane NOR

Bedriftsforbundet

Boligbyggelaget OBOS

Boligbyggelaget USBL

Boligprodusentenes forening

Bredbåndsfylket Troms AS

Bybanen AS

Byggenæringens landsforening

Byggmesterforbundet

Distriktsenergi

Eiendom Norge

EL og IT Forbundet

Energi Norge

Energiforsyningens fellesorganisasjon (EnFo)

Energigass Norge

Eidsiva Bredbånd AS

Enivest AS

Finans Norge

Fagforbundet

Fellesforbundet

FHL havbruk (Sjømat Norge)

Finnmarkseiendommen

Fortidsminneforeningen

GeoForum

Geomatikk AS

Geomatikkbedriftene

Graveklubben i Bergen

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes landsforbund

Global Connect AS

Ice Norge AS

IKT-Norge

Kabel Norge

Kommunesektorens organisasjon (KS)

KS-Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Lyse Fiber AS 

Maskinentreprenørenes forbund

Nasjonalt geodataråd

NextGenTel AS

NKF-byggesak

Norges bondelag

Norges bonde- og småbrukarlag

Norges byggforskningsinstitutt

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges byggmesterforbund

Norges eiendomsmeglerforbund

Norges huseierforbund

Norges hytteforbund

Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon NITO

Norges takseringsforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norsk bergindustri

Norsk byggtjeneste AS

Norsk eiendom

Norsk fjernvarme

Norsk huseierforening

Norsk industri

Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Norsk kommunalteknisk forening (NKF)

Norsk standard

Norsk teknologi/NELFO

Norsk Vann

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norsk Sentrumsutvikling

Næringslivets Hovedorganisasjon

NTE Marked AS

Nye Veier AS

REN AS

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen

Signal Bredbånd AS

Sjømatbedriftene

Sporveien

Teknisk-Naturvitenskapelig forening (TEKNA)

Tekna Samfunnsutviklerne

Telenor Norge AS

Vannforeningen

Vannklyngen

Vegforum for byer og tettsteder (VBT)

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund